Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Настоящият материал има за цел технически да бъде в помощ когато за първи път започваме работа с продукта. Материалът не следва стъпките на одита, тъй като за някои от тях се изисква предварителна техническа подготовка, за да бъдат извършени. С тази уговорка, бихме искали да предложим основните стъпки, през които трябва да минем, за да подготвим базата на одита за работа.

1.Отворете раздел Настройки и въведете основните данни, с които ще работите, като Job Positions, Employees и Activities. За повече информация, минете през страница Първи стъпки, стъпки 3-4.


2.

Въведете данните на фирмата/фирмите, за която/които ще проведете одитния ангажимент като отворите раздел Начало и влезете в подраздел Clients. Натиснете бутона Добавяне, за да отворите прозореца Данни за клиента

Важно е информацията за клиентите да е възможно най-пълна, тъй като впоследствие тя се попълва в параметризираните работни документи.

3.

Отваряне на нов одитен ангажимент

Бихме искали да уточним, че понятието ''нов одитен ангажимент'' се дава от гледна точка на програмата; от гледна точка на одитния процес, ангажиментът може да бъде ''Първоначален'' или ''Последващ''. Тук е важно да обърнем внимание върху една от главните концепции на системата: наличието на основна библиотека с документи. При отваряне на нов одитен ангажимент, тази библиотека се ''копира'' като ''библиотека на одита''. Активирането на документите от ''библиотека на одита'' зависи от параметрите, които сте избрали при отварянето на одитния ангажимент.

 • Щракнете с десен бутон върху клиента, за когото искате да отворите нов одитен ангажимент

 • От контекстното меню изберете опцията Нов ангажимент

 • Отворете раздел Основни и попълнете следните полета:

  • Вид ангажимент - можете да изберете между вид на ангажимента ''Одит'' и ''Проект''
  • Вид одит - изберете вид одит ''Първоначален'' или ''Последващ''
  • Наименование на одитния ангажимент - въведете името на одитния ангажимент
  • В полето Подход, изберете опцията НФО (2.х)
  • В полето Вид ангажимент, изберете Голямо предприятие по МСС или Голямо предприятие по НСС
 • Отворете раздел Екип и изберете Ръководител екип. Препоръчително е също така да изберете и членовете на екипа.
 • Отворете раздел Счетоводни и изберете Вид оборотна ведомост и Валута на отчета. Отбележете дали желаете да използвате Контролна оборотна ведомост.

Можете да попълните данните и в секция Одитиран период, която към настоящия момент има информативни функции.

Трябва да отбележим, че наименованията ''Средно/голямо предприятие'' и ''Микро/малко предприятие'' не съответстват на определенията от Закона за счетоводството. 

4.

При активирането на одита, на основния екран се показват следните пет секции:

 • Е1 Провеждане на независим финансов одит
 • Е2 Регистри на клиента, получени в .XLSX формат
 • Е3 Комуникация с клиента
 • Е4 Нормативна уредба
 • Е5 Контрол на качеството от ИДЕС

Основната секция е Е1, останалите секции имат помощен характер. Последователността от стъпки и активните документи за провеждане на одита се намират в секция Е1 Провеждане на независим финансов одит, която е организирана в последователност от действията на одита.

Към всяка избрана секция има описание, което я пояснява. Можете да визуализирате или скриете описанието чрез натискане на бутона Панел с описание.

Организацията на дейността се състои от четири главни стъпки:

 • А. Приемане/Продължаване на ангажимент за одитен отчет
 • B. Планиране
 • C. Одиторска програма (Тестове на контрола и Процедури по същество)
 • D. Приключване на одита

Документите, намиращи се в стъпка А. Приемане/Продължаване на одитния ангажимент, не изискват предварителна техническа подготовка, за да бъдат изготвени. Тяхното изпълнение от техническа гледна точка е свързано единствено с правилното попълване на параметрите, свързани с данните на клиента, данните на одитиращия, както и данните на предходния одитор, ако има такъв. Планирането на ангажимента обаче е свързано с проучването на предприятието и средата, в която то работи, определянето на рисковете, отнесени към статиите на отчета и съответните твърдения за вярност. За да можем да извършим това проучване, трябва да сме настроили в системата отчета на предприятието.

5.

Настройка на отчет, сметкоплан и връзки

При отваряне на ангажимента се зареждат Баланс (по НСС) и Отчет за финансовото състояние (по МСС), като за да продължите работата си, единият от отчетите трябва да бъде изтрит. За да ги достъпите, отворете раздел Отчети и влезте в подраздел Баланс. Натиснете бутона Редакция на: Номенклатура и изтрийте отчета, който няма да ви бъде необходим.

Програмата зарежда и Отчет за доходите по икономически елементи и Отчет за доходите по функционален признак, като единият от отчетите също трябва да бъде изтрит. Отворете раздел Отчети, подраздел Отчет за доходите. Натиснете бутона Редакция на: Номенклатура и изтрийте ненужния отчет.

5а.

Импортирайте Начална и Предходна оборотна ведомост. Ако работите с шестколонна оборотна ведомост, отворете раздел Контрола предходна, за да засечете дали крайните салда от предходната година са равни с началните салда от текущата година.

5б.

Натиснете бутона Chart of Accounts и в прозореца, който се отваря, класифицирайте сметките към кои статии се отнасят. Проверете какви са сметките на предприятието и дали си е запазило "задължителния сметкоплан" или е по-близо до "препоръчителния сметкоплан", за да използвате готови настройки от файл. Преценете дали не е по-добре някои от статиите да бъдат изравнени ръчно или да се добавят нови сметки с 4 знака, за да може да се въведе аналитична информация, като сметки за амортизация по видове активи.

Ако имате сметка, чийто салда не се отнасят към конкретна статия и трябва да бъдат разпределени между две или повече статии, можете да изберете една от следните опции:

 • Избира се една статия и се класифицира сметката към нея, като корекциите се въвеждат ръчно в Баланс и Отчет за доходите
 • Сметката се размножава толкова пъти, към колкото статии трябва да бъде, като сумата се разпределя между тези подсметки
 • Не се класифицира никъде, само се въвеждат корекциите в Баланс и Отчет за доходите

5в.

Отворете раздел Групирана оборотна ведомост, за да проверите дали има некласифицирани сметки. В случай че има такива сметки, можете да се върнете към раздел Сметкоплан, за да ги класифицирате, или можете да ги коригирате ръчно в прозорците Баланс и Отчет за доходите.

Сумите от оборотните ведомости, групирани в статии, могат да се видят в раздел FS Lines (Статии от финансови отчети).


5г.

За да въведете коригиращи стойности, натиснете бутона Данни. В прозореца Редакция на начален баланс въведете стойностите в колоните Период-1 и Период-2 за предходен и по-предходен период. Въведете ръчно коригиращите стойности в колоната Корекция / Ръчно въвеждане.


6.

Определяне на същественост

За да определите нивото на съществеността, трябва да сте заредили Оборотната ведомост и да сте настроили отчета. Определянето на съществеността се извършва в следните стъпки:

 • Отворете раздел Одит и влезте в подраздел Същественост
 • Щракнете с десен бутон върху избраното от вас ключово число за определяне на същественост и изберете опцията Използване избрана стойност
 • Дефинирайте нивото на същественост на изпълнението като процент от общата същественост

Ако не желаете да използвате готовите ключови числа, можете да въведете ръчно ваши стойности.

Документиране на съществеността - документът В.30.09 Същественост, определена на етап планирана е референтен файл, който се намира в раздел В. Планиране, Проучване на дейността, определяне на рискове, контроли, същественост. Този документ черпи информация от раздел Същественост и се попълва автоматично от програмата, като при нужда, може да бъде допълнен.

Ако желаете да приключите документа, щракнете върху него с десен бутона на мишката и от контекстното меню изберете опцията Приключен. По този начин, дори да промените Началната оборотна ведомост, той ще запази съдържанието си такова, каквото е било в началния етап на планирането.


7.

Определяне на съществени статии и добавяне на рискове

Отворете анализ на Баланс и анализ на Отчет за доходите, за да определите кои статии са съществени, както и какви контролни дейности и/или процедури по същество ще бъдат проведени.

По подразбиране се маркират всички статии над избраната същественост и се отбелязва, че ще бъдат проведени ТК и ПС, т.е. Тестове на контроли и Процедури по същество. Одиторът може ръчно да промени тази информация, както и да маркира статии, които са под избраната същественост или да махне маркировка на статия, която е на стойност по-голяма от или равна на избраната същественост.

При избора на съществени статии, в секция С. Одиторска програма се активират документите от библиотеката, свързани с тях.

Прозорците за анализ на отчетите дават възможност да се добавят и рискове. За тази цел, щракнете с десен бутон върху избрана статия и от контекстното меню изберете Добавяне на риск. Раздел Рискове показва всички рискове, влияещи на посочената статия. Раздел Документи ви показва документите, които се активират в зависимост от това, какви рискове са въведени и кои статии са избрани за съществени.

8.

Проучване на дейността на предприятието

Основният документ за проучване на дейността на предприятието е В.10.00 Разбиране на предприятието и средата, в която то функционира. Той е организиран като Checklist, който покрива изискванията на МОС 315 и указанията му. Указанията на МОС 315 във връзка с отделни проучвания са включени във всяка точка в раздел Описание.

Можете да запишете всяко извършено от вас проучване в раздел Коментар - за тази цел, натиснете бутона Редакция и въведете текста в прозореца, който се отваря. Проучването може да се въведе и в референтен файл, като на практика няма разлика между това дали бележките ви ще бъдат поставени в раздел Коментар или в референтен файл.

В случай че към определен въпрос имате свързани документи на предприятието, като наредби, правилници, схеми, договори и др., можете да ги прикрепите като прикачени файлове в раздел Файлове или към референтните документи, в зависимост от личните ви предпочитания.

В този документ можете да добавяте и рискове - отворете раздел Идентифицирани рискове и натиснете бутона Добавяне на риск. В полетата въведете данните на риска, който искате да добавите.

9.
Проучване на контролите
Контролни дейности се идентифицират в работните документи B.20.00 Разбиране на контролна среда, информационна система и свързаните бизнес процеси, контролни дейности и B.20.01 Проучване и описание на контролите, свързани със съществени статии, свързани лица, доставки.

10.

Първоначални аналитични процедури

В документа В.10.20 Първоначални аналитични процедури се показват всички съществени статии и финансови показатели. Можете да добавите констатации, въпроси за обсъждане с клиента/екипа, коментар на проверяващия и друга допълнителна информация в съответните полета на документа.

11.

В Контролния лист B.10.00 Разбиране на предприятието и средата в която то функционира се идентифицират рискове. За да добавите нов риск, можете да използвате менюто за бързо добавяне, или в раздел Идентифицирани рискове да натиснете бутона Добавяне на риск. В началото на Контролния лист има указание, което подпомага работата ви по него. Към повечето въпроси има включено описание, което ги пояснява.

12.

След като сте импортирали Оборотната ведомост, идентифицирали сте рисковете и сте направили предварителна оценка на контролните дейности, може да съставите План на ангажимента. Програмата ще отвори вградения план на ангажимента, който може да бъде персонализиран по ваш избор. Тук може да назначите задачи на служителите, да определите продължителността им, началната и крайна дата за тяхното изпълнение, да зададете проверяващ и др.


13.
Регистър Контроли

14.

В работните документи от тип Файл, като А.10.04 Декларация за конфиденциалност, можете да попълните параметрите, да сканирате документа и да го прикачите обратно към Контролния лист.

Файлът E3.B10.02 Писмо относно необходимите документи относно провеждане на одита съдържа подробен списък с документите, необходими за провеждането на одитния ангажимент. За да изпратите файла на клиента, натиснете бутона , намиращ се в лентата с инструменти или щракнете с десен бутон върху файла и от контекстното меню изберете опцията Изпращане по E-Mail. Програмата ще отвори прозореца за изпращане на писма.


Раздел Документи автоматично показва процедурите по същество, които покриват идентифицираните съществени рискове. В случай че желаете, можете да свържете даден съществен риск с допълнителна процедура по същество по ваш избор. За тази цел, маркирайте риска и натиснете бутона Свързване, намиращ се в раздел Процедури по същество.

Матрица на рисковете показва за всеки съществен риск, дали се покрива от контролна дейност, както и дали за всяка избрана статия от него има твърдения за вярност. В прозореца се определя нивото на идентифицираните рискове и дали са съществени.

Обвързването на вече идентифицираните рискове със съответстващите контролни дейности може да се извърши както в раздел Идентифициране на КД, така и в Риск регистър.


В прозореца за предварителна оценка на контролните дейности, определете дали идентифицираната контролна дейност е ефективна и дали ще бъде тествана.

В работния документ B.10.72 Одиторска стратегия и план на одита - голямо предприятие можете да видите систематизирана информация от проучването дотук, включваща съществените статии, идентифицираните рискове и т.н.Пристъпете към извършване на планираните одиторски дейности по ангажимента.

Вместо да изтривате работните документи, които няма да бъдат изпълнявани, ние ви съветваме да ги деактивирате. За да деактивирате работен документ, щракнете с десен бутон на мишката върху него и изберете Редакция на структура. В прозореца, който се отваря, махнете отметката от опцията Активен документ. По този начин, при прехвърляне на досието следващата година, в случай на нужда ще можете отново да активирате документа.


Изберете Програми и тестове по същество по обекти на отчитане → Отворете Контролния лист С.20.01 Програми и тестове по същество за проверка на съществените статии по ГФО и започнете работа по референтните документи. В документите от тип Lead Schedule се показват салдата към статиите, които се проверяват със съответната процедура. Програмата дава възможност да добавяте допълнителна информация, както и да въвеждате констатации, корекции и др. по време на работата ви. За тази цел, щракнете с десен бутон на мишката върху избран работен документ и изберете дадена опция от контекстното меню.


Извършете Контролните листове С.60.01 МОС510 Първоначални ангажименти за одит - начални салда за проверка на начални салда, В.60.00 МОС 550 Свързани лица за проверка на сделки със свързаните лица, както и С.30.01 МОС 540 Съществени приблизителни оценки.


По време на работата ви по одитния ангажимент, можете да извършвате Справки.

В справката Дневник на корекциите се показват всички въведени отклонения, рекласификации и елиминации.

Справката Отметки показва направените отметки в работните документи.

В Документи можете да видите всички приключени, проверени, непроверени и неприключени документи от ангажимента, а в справката Issues се показват въпросите, въведени към работните документи.

Отворете справката Other и натиснете бутона Данни, за да видите цялата събрана и систематизирана информация за одитния ангажимент, като данни за клиента, данни за екипа, направени констатации, корекции, отметки и др. Ако натиснете бутона Документи ще се отвори прозорецът за преглед и печат на бланки

Справките Notes и Констатации показват всички добавени бележки и направените констатации към работните документи. В Коментари на проверяващия са събрани коментарите, поставени от проверяващия. Справката Констатации и препоръки съдържа всички констатации и препоръки, поставени от членовете на одитния екип.


Пристъпете към приключване на ангажимента. В справката Documents можете да проверите и приключите всички непроверени и неприключени работни документи от одитния ангажимент.


Справката Дневник на корекциите дава възможност да видите всички съществени некоригирани отклонения. Натиснете бутона Вид и от падащото меню, изберете опцията Отклонение. От Състояние изберете опцията Некоригирана.


Ако работите с Контролна оборотна ведомост, импортирайте я и я съпоставете спрямо Окончателна оборотна ведомост. За да импортирате, в прозореца Оборотна ведомост натиснете бутона Импортиране и от падащото меню изберете опцията Контролна.


Въведете ръчно или изчислете Окончателен баланс и Окончателен отчет за доходите. Ако ползвате програмата за изчисляването, в съответните прозорци за Баланс и Отчет за доходите, отворете раздел Окончателен и натиснете бутона Данни. Натиснете бутона Изчисляване и изберете източника на данни за изчислението.


Изпълнете стъпките, като извършвате работните документи:

  • Последващи събития след датата на баланса
  • Действащо предприятие
  • Проверка на отчета - Оповестявания, взаимовръзка между елементите
  • Издаване на одиторски доклад 1. Отваря се нов ангажимент, като се упоменава да се избере подхода НФО  и изберат видът му (виж коментар по-долу)
 2. Описание на секциите
 3. Отваря се E1→ 01 Одит на ГФО
 4. Попълват се първите стъпки - данни за клиента, А Процедури по приемане/продължаване. Някои от РД са видими в зависимост от НАчален/Последващ..
  1. Споменават Контролен лист - връзка към него
  2. ФАйл може се спомене като пример при Декларация за конфиденциалност. Параметрите и се попълват. Сканира се, Прикачва се.
  3. Споменава се E3.B10.02 - spisyk s nuvnite dokumenti
 5. Отива се на проучване на дейността.
  1. Импорт на ОВ, мапване на сметки, въвеждане/генериране на баланс и ОД
  2. определяне на същественост
  3. Анализ на отчетите
  4. набляга се на B10.00 → започва с указание, към всеки въпрос има описание, тук се идентифицират Рискове
  5. документи B.20.xx →  КД, (пак указанията)
  6. Предварителна оценка на КД, Матрица на рисковете
  7. Планиране - план на ангажимента
  8. B10.72 Одиторска стратегия - виждат систематизирана инф от проучването - Същ. статии, рискове, план и др.. (дописване?)


 • No labels