Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

EasyCheck e AuditDesktop e цялостно решение, обединяващо в себе си всички необходими инструменти за автоматизиране на пълния процес по планиране, провеждане и документиране на одитен ангажимент. Тук, в един-единствен програмен продукт, са събрани функционалности, които обикновено намирате при комбинирането на различни софтуерни решения.

EasyCheck е AuditDesktop е проектиран като одитна методика и платформа за разработване на методики, с помощта на средствата Контролен лист, Програма и Процедура, Бланки и Електронни таблици. Процесът по развитие на одитна методика дава възможност да се правят препратки между различните документи на одитния ангажимент. Всеки одитен ангажимент може да се проведе чрез използване на различна одитна методика, пригодена към спецификите на конкретния ангажимент. По време на одитния процес, избраният подход може да бъде персонализиран и разширяван. Всяка методика, приложена във вече завършен одитен ангажимент, може да се използва като шаблон в други подобни ангажименти. 

Продуктът е пригоден да отговори на нуждите на независимите одитори, извършващи одити от типа на "Одит на финансови отчети", "Одит на вътрешни контроли върху финансови отчети" или "Одит за съответствие".


...