Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

Изхождаме от предположението, че вече сте получили линк с инсталационния и лицензния файл за EasyCheck за AuditDesktop и трябва да го инсталирате на сървър и работни станции, работещи под Windows OS.

Info

Ако желаете вашият сървър с база от данни да работи под Linux или macOS, свържете се с нас за по-подробна информация

Стъпка 1. Инсталация на сървър

1.1. Изтеглете от линка и запазете в папка следния файл:

а) EasyCheckAuditDesktop_Setup.exe

Ако сървърът е свързан към Интернет, Съветникът Инсталаторът ще изтегли всички допълнителни инсталации, които са необходими. В противен случай е необходимо да изтеглите и следните файлове:

б) За 64-битова версия на Windows - Firebird-2.5.8.27089_0_x64

в) За 32-битова версия на Windows - Firebird-2.5.8.27089_0_Win32

Note

Ако вече сте инсталирали друга Firebird или InterBase инстанция на същия компютър, ще трябва да продължите с ръчна инсталация. За повече информация, посетете страницата Инсталация на сървър.

1.2. Стартирайте файла EasyCheckAuditDesktop_Setup.exe.

1.3. Отбележете, че приемате споразумението и натискайте бутона Напред, докато на екрана се покаже прозорецът Избор на компоненти. Изберете Инсталация на сървър или маркирайте само опциите Firebird релационна база от данни и База от данни с НФО. За всяка опция от падащия списък има описание, достъпно на страница Инсталиране. Натиснете Напред.

1.4. Изберете местоположението на базата от данни. Оцията Персонални документи (Моите документи) ще бъде избрана по подразбиране. Ако изберете тази опция, пътят към базата от данни ще бъде: 

C:\Users\Admin\Documents\Ada-Soft\EasyCheckAuditDesktop\easycheckauditdesktop.fdb

Note

Уверете се, че пътят до базата от данни е правилен. Примерът по-горе е даден само с илюстративна цел. Вие трябва или да смените Admin с реално потребителско име, в случай че ако сте използвали пътя по подразбиране, или да изберете друг подходящ път до базата от данни.

За повече информация, вижте раздел Настройка на псевдоними в страницата Инсталация на сървър.


Note

От съображения за сигурност силно се препоръчва да изберете местоположение, до което нямат достъп други потребители освен системния администратор и System.

1.5. Натискайте Напред докато инсталационният процес завърши.

Стъпка 2. Добавете Firebird към изключенията на защитната стена Firewall

В случай че Ако имате активна защитна стена, трябва да добавите сървър Firebird към изключенията на защитната стена, за да имате достъп до сървъра с базата от данни от вашите работни станции. За тази цел:

 1. Натиснете едновременно клавишната комбинация Windows + R
 2. В прозореца Run, въведете WF.MSC и натиснете OK

Ще се стартира прозорецът Windows Defender Firewall with Advanced Security.

Първи вариант: Добавяне на изключение за програма (Препоръчително)

1. В левия панел натиснете Inbound Rules (''Входящи правила'').

2. В панела Actions отдясно, натиснете New Rule.

3. В прозореца Rule Type, изберете опцията Program и натиснете Next.


4. Изберете C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fb_server.exe или правилния път до базата от данни, в случай че сте избрали друг. Натиснете Next.

5. Изберете опцията Allow the connection и натиснете Next.

6. Изберете къде ще се прилага правилото. Обичайно са маркирани и трите опции (Domain, Private и Public), но трябва да се обърнете към вашия мрежов администратор по отношение на за политиката на компанията относно правилата за публични връзки. Натиснете Next.

7. Въведете името на новото изключение EasyCheck изключение AuditDesktop Firebird Server. Натиснете Finish.

Втори варинт: Добавяне на изключение чрез отваряне на портове

По подразбиране, Firebird използва два TCP порта за обслужване на мрежовите връзки. За повече информация, вижте разделите Настройка на порт и Настройка на порт за съобщения в страница Инсталация на сървър.

1. Добавянето на изключение за порт е подобно на добавянето на изключение за програма, като вместо да изберете Program, трябва да изберете опцията Port. Натиснете Next.

2. Въведете двата порта, които ще се използват, като ги отделите със запетайка (,). Натиснете Next и повторете Стъпки 5–7, обяснени по-горе.

Info

Ако използвате друго приложение за защитна стена или антивирусен софтуер с такива функции, то ще е нужно да разрешите достъпа до приложението или портовете в него.

Стъпка 3. Псевдоним на база от данни (Незадължителна стъпка)

За по-лесна конфигурация на връзката с базата от данни на работни станции, можете да зададете псевдоним на базата от данни.:

 1. Влезте в C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin и редактирайте файла aliases.conf
 2. Добавете нов ред в края на файла:

easycheck auditdesktop =  C:\Users\Admin\Documents\Ada-Soft\EasyCheckAuditDesktop\easycheckauditdesktop.fdb

Стъпка 4. Инсталация на работна станция

4.1. Свалете и запазете следните файлове:

а) EasyCheckAuditDesktop_Setup.exe

б) easycheckauditdesktop.lic

4.2. Отворете файла EasyCheckфайла AuditDesktop_Setup.exe

4.3. Натискайте Напред докато на екрана се появи прозорецът за избор на компоненти:

4.4. От падащия списък изберете Инсталация на станция или маркирайте само опциите Приложение и Бланки на работни документи. Натискайте Напред докато инсталационният процес завърши.

Стъпка 5. Конфигурация на връзка към базата от данни

5.1. След като сте стартирали приложението, натиснете бутона за конфигурация на базата от данни , намиращ се в прозореца за вход.

5.2. В прозореца със списъка на бази от данни, натиснете Нова.

5.3. Отворете раздел Основни и настройте следните параметри:


 • Наименование на базата от данни: EasyCheck AuditDesktop
 • Ако желаете да използвате Офлайн функционалността на програмата, трябва да настроите ID на база от данни. Тя представлява кратък код на вашата база от данни.
 • Вид на връзката към базата от данни: Мрежова (връзка към сървър на база от данни)
 • Сървър: наименованието на сървъра или неговия IP адрес
 • База от данни - въведете пълния път до базата от данни:

C:\Users\Admin\Documents\Ada-Soft\EasyCheckAuditDesktop\easycheckauditdesktop.fdb

или нейния псевдоним, ако сте настроили такъв:

easycheckauditdesktop

5.4. Натиснете бутона Запис.

Вече можете да стартирате приложението. Когато влизате за първи път, използвайте потребителското име по подразбиране SYSDBA и паролата masterkey.

Sv translation
languageen

At this point we assume that you have received a link with the setup and license file for AuditDesktop and you need to install it on a server and workstations that operate under Windows OS.

Info
titleInfo

If you want to run your database server on Linux or macOS, contact us for more information.

Step 1. Server Installation

1.1. From the provided link, download and save in folder the following file:

a) AuditDekstop_Setup.exe

If the server is connected to the Internet, the Wizard will download all additional installations that are required. Otherwise, you will also need to download the following files:

b) For 64-bit Windows - Firebird-2.5.8.27089_0_x64

c) For 32-bit Windows - Firebird-2.5.8.27089_0_Win32

Note
titleNote

If you have already installed another Firebird or InterBase instance on the same computer, you will need to continue with manual installation. For more information, go to the Server Installation page.

1.2. Run the AuditDesktop_Setup.exe file

1.3. Accept the agreement and click Next until the Select Components window is displayed. Choose Server installation or mark only the Firebird relational database and Database with FSAA options. A detailed description is available for each option at the Setup page. Click Next.

1.4. Select the database destination folder. The Personal documents (My Documents) option will be selected by default. If you choose this option, the path to the database will be:

C:\Users\Admin\Documents\Ada-Soft\AuditDesktop\auditdesktop.fdb

Note
titleNote

Check the correct path to the database. The example above is for illustration purposes only. You need to either replace Admin with the real user name in case if you have used the default path or select an appropriate path. 

For more information, see the Aliases setup section in the Server Installation page.


Note
titleNote

For security reasons it is strongly recommended that you select a location which no other users except the Administrator and System have access to.

1.5. Click Next until the installation process is complete.

Step 2. Add Firebird to Firewall Exceptions

In case you have an active Firewall, you need to add a Firebird server to the Firewall exceptions in order to access the database server from your workstations. To do so:

 1. Press the Windows key + R simultaneously.
 2. In the Run dialog window, enter WF.MSC and click OK.

The Windows Defender Firewall with Advanced Security window will launch.

First option: Adding exception for a Program (Recommended)

1. On the left panel, click Inbound Rules.

2. In the Actions panel on the right side, click on New Rule.

3. In the Rule Type window, select Program and click Next.

4. Choose C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin\fb_server.exe or the correct path if you have selected a different one. Click Next.

5. Select the Allow the connection option and click Next.

6. Choose where the rule will apply. Typically all three options (Domain, Private and Public) will be selected, but you should check with your network administrator regarding company policy about setting rules for public connections. Click Next.

7. Enter a name for the new AuditDesktop Firebird Server exception. Click Finish.

Second option: Adding exception by opening ports

By default, Firebird uses two TCP ports to serve network connections. For more information, see Port setup and Message port setup sections in the Server Installation page.

1. Adding an exception for a port is similar to adding an exception for a program, only instead of selecting Program, you must select the Port option. Click Next.

2. Enter the two ports that are used, separating them by a comma (,). Click Next and repeat Steps 5–7 described above.

Info
titleInfo

In case If you are using another Firewall application or an antivirus software with such features, it is necessary that you allow access to the said application or its ports.

Step 3. Database Alias (Non-Mandatory Step)

For an easier database link configuration on workstations, you can set an alias name to the database.

 1. Go to C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\bin and edit the aliases.conf file
 2. Add a new line to the end of the file:

auditdesktop =  C:\Users\Admin\Documents\Ada-Soft\AuditDesktop\auditdesktop.fdb

Step 4. Workstation Installation

4.1. Download and save the following files:

a) AuditDesktop_Setup.exe

b) auditdesktop.lic

4.2. Run the AuditDesktop_Setup.exe file

4.3. Click Next until the Select Components window is displayed.


4.4. Choose Workstation installation from the drop-down list or select only the Application and Working paper templates options. Click Next until the installation process is complete.

Step 5. Configure Connection to the Database

5.1. Once you run the application, click the database config button located in the login window.

5.2. In the database list Databases window, click New.

5.3. Open the General tab and set the following parameters:

 • Database label: AuditDesktop
 • If you want to use the program's Offline functionality, you need to set a Database ID. It represents a short code of your database.
 • Database connection type: Network (connect to a database server)
 • Server: the name of the server or its IP address
 • Database - enter the full path to the database: 

C:\Users\Admin\Documents\Ada-Soft\AuditDesktop\auditdesktop.fdb

or the alias name if you have set one:

auditdesktop

5.4. Click Save.

You can now start the application. When logging in for the first time, use the default username SYSDBA andthe password masterkey.

...