Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

Когато стартирате програмата за първи път, ще излезе съобщение, че трябва да активирате станцията. Докато трае процесът по активация, функциите на програмата няма да бъдат достъпни.

Има два начина за извършване на активацията:

 • Щракнете връзката Активирайте сега, намираща се в основния екран
 • Отворете Меню на приложението → Натиснете Регистрация

Изберете желания вид регистрация и натиснете Продължи.

Note

В случай че сте надвишили лимита на регистрациите, програмата ще покаже съобщение за грешка. Моля, свържете се с наш представител, за да ви асистира в процеса на регистрация.

Регистрация по интернет

Препоръчва се при наличие на Интернет връзка. За да приключите напълно регистрацията, натиснете ОК и рестартирайте програмата.

Регистрация чрез въвеждане на Активиращ ключ

Препоръчва се при липса на Интернет връзка. Генерира се потребителски ключ, който трябва да бъде продиктуван на наш представител по телефона или изпратен по електронната поща чрез бутона Изпращане. След като получите вашия активиращ ключ, въведете го в полето Активиращ ключ и натиснете Регистрация.

За да приключите напълно регистрацията, натиснете ОК и рестартирайте програмата.

Без регистрация

Тази опция не предоставя достъп до програмните функции.

Sv translation
languageen

When you first launch the program, you will be asked to activate the workstation. Until you complete the activation process, the program functions will remain unavailable.

There are two ways to perform the activation:

 • Click the Activate now link located on the main screen
 • Open the Application menu → Click Registration

Select your registration type and click Next.

Note
titleNote

In case you have exceeded your registration limit, the program will display an error message. Please contact our representative for further assistance.

Internet registration

This option is recommended when you have Internet connection. To fully complete the registration process, click OK and restart the program.

Registration with activation key

Recommended when there is no Internet connection. A user's key is generated - you can dictate it to our representative over the telephone, or send it by via email using the Send button.

Once you receive your activation key from our representative, enter it in the Activation key field. Click Registration.

To fully complete the registration process, click OK and restart the program.

No registration

This option does not provide access to the program's functions.

...

Cuando ejecutas primero el programa, se le pedirá para activar la estación de trabajo. Hasta completar el proceso de activación, las funciones del programa serán siendo de carácter.

Hay dos formas de realizar la activación:

...

 • Haga clic en el enlace Activar ahora ubicado en la pantalla principal
 • Abrir el menú de aplicaciones → haga clic en registro
 • Seleccione el tipo de registro y haga clic en siguiente.

  ...

  En caso de que usted ha excedido su límite de registro, el programa mostrará un mensaje de error. Por favor, póngase en contacto con nuestro representante para obtener asistencia.


  Registro de Internet

  Esta opción se recomienda cuando se tiene conexión a Internet. Para completar el proceso de registro, haga clic en Aceptar y reinicie el programa de.

  ...

  ...

  No hay registro

  ...