Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

За да стартирате EasyCheck AuditDesktop, щракнете иконата на програмата, намираща се върху работния ви плот и отворете прозореца за Вход в програмата.

Входът в системата се осъществява с няколко лесни стъпки:

 1. Изберете базата от данни, в която искате да работите.
 2. Въведете потребителско име и парола.
 3. Натиснете бутона Вход.

Възможно е да влезете в програмата и без да въвеждате потребителско име и парола, a като използвате това на вашата операционна система. Превключването на режимите става от бутоните:

 • Firebird потребител
 • потребител на Windows/Активна директория

Повече информация относно как да използвате или добавяте различни видове потребителски имена на даден потребител може да намерите при даването на достъпи на служители. Информация относно как да активирате различните различни режими на работа на сървъра ще намерите в инсталация и настройка на сървър за базата от данни.

Редактирането Редактиране на списъка с бази от данни става чрез бутона бутон. За да управлявате офлайн бази от данни, натиснете бутона бутон .

Ако се натъкнете на проблем при стартиране на програмата, може да се свържете сe с нас или натиснете бутон Image Added, за да използвате отворите модула за отдалечена поддръжка чрез натискане на бутона Image Removed.

Sv translation
languageen

To start AuditDesktop, click the program icon on your desktop and open the Login window.


Program login is performed through several easy steps:

 1. Select the database that you wish to work with.
 2. Enter your username and password.
 3. Click the Login button.

You can also login without entering username and password, but by using your operating system credentials. Regime shift is performed through the following buttons:

 • Firebird user
 • Windows/Active Directory user

You can find more information on how to use add different user account types of for a given user when you give access rights to employees. Information on how to activate different server regimes is available in the server installation section.

To edit the list of databases, click the button. To manage offline databases, click the button.

 If If you encounter any problems when starting the program, contact us or use click the Image Added button to open the remote support module by clicking the Image Removedbutton.

Sv translation
languagees

Para comenzar a AuditDesktop, haga clic en el icono del programa en el escritorio y abrir la ventana de Inicio de sesión .


Inicio de sesión del programa se realiza a través de varios pasos:

 1. Seleccione la base de datos que se desea trabajar con
 2. Ingrese su usuario y contraseña
 3. Haga clic en el botón de Inicio de sesión

También puede iniciar sesión sin necesidad de introducir nombre de usuario y contraseña, pero utilizando las credenciales del sistema operativo. Cambio de régimen se realiza a través de los siguientes botones:

 • Usuario de Firebird
 • Usuario de WindowsActive Directory

Puede encontrar más información sobre cómo utilizar diferentes tipos de cuentas de usuario de un usuario determinado cuando los derechos de acceso a los empleados. Información sobre cómo activar los regímenes diferentes server está disponible en la sección de instalación del servidor.

Para editar la lista de bases de datos, haga clic en el botón. Para gestionar bases de datos sin conexión, haga clic en el botón.

&Si tiene problemas al arrancar el programa, comuníquese con nosotros o utilizar el módulo de soporte remoto haciendo clic en el botón.