Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

1. За да стартирате EasyCheck AuditDesktop, натиснете иконата на програмата Image Removedпрограмата Image Added, намираща се на работния ви плот. Ще се появи прозорецът за вход в системата.

2. Program Login Вход в програмата се осъществява чрез следните стъпки:

2.1. Изберете

база

базата от данни, с която ще работите.

2.2. Въведете потребителско име и парола.

2.3. Натиснете Вход.

Tip

Възможно е да влезете в програмата и без да въвеждате потребителско име и парола, като използвате това на вашата операционна система.

2а. В случай че Ако нямате настроена база от данни:

 • Натиснете бутона в прозореца за вход в системата

                                             -или-

 • След като сте влезли влезете в системата, от Меню на приложението натиснете бутона Бази от данни
Прозорецът , който ще се появи, ви дава възможност
 • можете да управлявате
вашия списък от
 • списъка с бази от данни.

3. Преди да отворите ангажимент е препоръчително да попълните някои данни за организацията:

3.1. Отворете раздел Настройки.

3.2. Натиснете бутона Данни за организацията.

4. Програмата поддържа няколко основни номенклатури, които улесняват работата по ангажиментите. За Можете да ги редактирате , отидете вот:

5. Настройване на Потребители на системата/Служители - Служители можете да управлявате както потребителите на системата, така и служителите, които не използват системата, но които ще бъдат взети предвид при Стратегическото и Годишно планиранеEasyCheck ви позволява .

AuditDesktop дава възможност да добавяте, редактирате и изтривате служители, както и да въвеждате допълнителна информация за тях, като потребителски имена, длъжности, планувани отсъствия и др.

6. Импортиране на методика - при необходимост,  – можете да използвате програмната функция за импортиране на методика, която ви позволява бързо и лесно да импортирате импортиране на файлове на методики.

7. Добавяне на Клиент(и) -  – можете да добавяте нови клиенти, но също така както и да редактирате, изтривате и организирате клиентите в йерархични групи.

Tip

Щракнете Ако щракнете с десния десен бутон на мишката върху даден клиент, за да достъпите контекстното меню на клиента. Функциите му ще ви помогнат ще отворите контекстно меню. От него можете да управлявате данните на клиента, да избирате и редактирате ангажименти, както и да добавяте работни карти.

8. Създаване на нов ангажимент -  – достъпни са два вида ангажимент:

 • Проект -  – с опростени функционалности
 • Одит -  – всички достъпни характеристики на Проект, съчетани с функции, които са специфични за Одит

9. Избор на активен ангажимент - ангажимент натиснете бутона бутон Избор, намиращ се на в основния екран. За да отворите ангажимент, изберете една един от следните опцииначини:

 • Щракнете два пъти с левия бутон на мишката върху ангажимента
 • Маркирайте ангажимента и натиснете бутона Image ModifiedОтваряне
 • Маркирайте ангажимента и натиснете клавиша F5
Tip

Филтрите, които се намират в долната част на екрана, ще ви помогнат Можете да изберете режим на визуализация на ангажимента , в зависимост от състоянието и вида имкато използвате предефинираните филтри в долната част на екрана.


Sv translation
languageen

1. To start AuditDesktop, click the program icon on your desktop. The Login window will appear. 

2. Program login is done through the following steps:

 • 2.1. Select the database that you will work with.

  2.2. Enter your username and password.

  2.3. Click Login.

Tip
titleTip

You can also log in the program with your OS credentials, without entering username and password.

2a. In case you have not If you haven't set a database:

  • Click the button on the Login window 
                              -or-
  • After logging in, click the Databases button in the Application menu. You can manage the list of databases in the Databases window.

The Databases window that will appear allows you to manage your list of databases.

3. Before starting an engagement, it is recommended that you fill in some organisation data:

 1. 3.1. Open the Settings tab.

  3.2. Click the Organisation button.

 4 4. The program supports several main Nomenclatures that facilitate engagement performance. To edit them, go to:

  • Activities - employees can select their activity type which is used when filling in their timesheets
  • Job positions - the employees' start and end dates of employment which affect the engagement team selection as well as Strategic and Annual planning

  • Tickmarks - you can define your own tickmarks which can be used in Lead schedules and File / MS Excel documents

5. Setting up System users / Employees - you can manage both system users and employees who are not using the system, but who will be taken into account during Strategic and Annual planning.

AuditDesktop allows you to add, edit and delete employees, as well as to fill in additional information such as user accounts, job positions, planned leaves, etc.

6. Method import - if needed, you can use the program's method import function which allows for a quick and simple import of method files.

7. Adding new Client(s) - you can add new clients, but also edit, delete and organise your clients into hierarchical groups.

Tip
titleTip

Right click on a client to access the Client context menu. Its functions will help you manage client data, select and edit engagements as well as add timesheets.

8. Create new engagement - two engagement types are available:

  • Project - with simplified functionalities
  • Audit - all available project features, combined with additional, audit-specific functions

9. Select active engagement - click the Select button on the main window. To open an engagement, choose one of the following optionsways:

  • Make a double-click with Double-click with the left mouse button                on the engagement               

  • Select the engagement and click Open 

  • Select the engagement and press F5 on the keyboard

Tip
titleTip

The You can use the predefined filters at the bottom of the screen will help you to select your the engagement's visibility mode, depending on their state and type.


Sv translation
languagees

&1. para comenzar a AuditDesktop, haga clic en el icono en el escritorio. Aparecerá la ventana de Inicio de sesión .

2. Inicio de sesión del programa se realiza a través de los siguientes pasos

  • Seleccione la base de datos que trabajará con
  • Ingrese su usuario y contraseña
  • Haga clic en Inicio de sesión
Tip
titlePunta

Usted también puede registrar en el programa con sus credenciales del sistema operativo, sin necesidad de introducir nombre de usuario y contraseña.


2A. en caso de que no ha establecido una base de datos:

  • &Haga clic en el ;el botón en la ventana de Inicio de sesión
   o -
  • Después de iniciar sesión, haga clic en el botón de bases de datos en el menú de la aplicación

El Ventana de bases de datos que le permite administrar la lista de bases de datos.

3. antes de iniciar una contratación, se recomienda que rellene algunos datos de la organización

  • Abra la ficha ajustes
  • Haga clic en el botón de la organización

&4. el programa admite varios principales nomenclaturas que facilitan el funcionamiento de compromiso. Para editar, ir a:

5. creación de Usuarios/empleados del sistema - usted puede administrar los usuarios y empleados que no están usando el sistema, pero que se tomarán en cuenta durante la planificación estratégica y anual.

AuditDesktop le permite agregar, editar y eliminar a empleados, así como para llenar información adicional tales como cuentas de usuario, puestos de trabajo, hojas previstas, etcetera.

6. método de importación - si es necesario, puede utilizar función del programa de la importación del método que permite una rápida y sencilla importación de archivos método

7. agregar nuevo cliente - agregar nuevos clientes, pero también puede editar, eliminar y organizar los clientes en grupos jerárquicos

Tip
titlePunta

Haga clic con el botón derecho un cliente para acceder a la menú de contexto de cliente. Sus funciones te ayudarán a gestionar datos de los clientes, seleccionar y editar las contrataciones así como añadir partes de horas.

8. crear nuevo compromiso - existen dos tipos de compromiso:

  • Proyecto - con funciones simplificadas
  • Auditoría - todas características de proyecto disponible, combinado con funciones adicionales, específicos de la auditoría

9. seleccionar participación activa - haga clic en el seleccionar botón en la ventana principal de. Para abrir un contrato, elegir una de las siguientes opciones

  • &Hacer un doble clic con el botón izquierdo del ratón;

  • &Seleccione el contrato y haga clic en ; abierto

  • Seleccione el contrato y presione F5 en el teclado

Tip
titlePunta

Los filtros en la parte inferior de la pantalla le ayudará a seleccionar el modo de visibilidad de la contratación, dependiendo de su estado y tipo.