Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

EasyCheck поддържа AuditDesktop поддържа работа само по един активен ангажимент. Избирането на един ангажимент като активен позволява работата по него. Ограничението е с цел да се предотврати объркване от страна на потребителя по време на работа по няколко различни ангажимента. При опит за отваряне на втори активен ангажимент, програмата ще издаде съобщение, че всички прозорци на текущия ангажимент трябва да бъдат затворени преди да продължи.

Изборът на активен ангажимент става чрез бутона Избор, намиращ се в основния прозорец. При избиране на конкретен ангажимент за активен, се показват раздели, съдържащи цялата информация към ангажимента (Одит, Рискове, Справки и Отчети).


Отварянето на ангажимент става чрез някое от следните действия:

 • Щракнете два пъти с левия бутон на мишката върху него

 • Изберете ангажимента и натиснете бутона Отваряне

 • Изберете ангажимента и натиснете клавишите Ctrl+O от клавиатурата

Note

Потребителите виждат само проектите и одитите, в чиито екипи участват.

Търсене

При наличие на голям брой ангажименти, EasyCheck  AuditDesktop предлага опция за бързо търсене. Полето дава възможност да търсите в списъка с ангажименти чрез въвеждане на ключови думи или фрази, характерни за ангажимента, който търсите. За бърз достъп до полето за търсене можете да използвате и клавишната комбинация Ctrl+F.

Ако натиснете бутона , намиращ се в долния панел с инструменти, ангажиментите ще бъдат подредени в дървовиден списък, в зависимост от връзката помежду им. Това също улеснява търсенето, особено при създаване на последващи ангажименти към един и същ клиент.

Предефинирани филтри

EasyCheck предлага AuditDesktop предлага предефинирани филтри, които имат следните функции:

Състояние - само един филтър може да е активен:

 • Всички - показва всички ангажименти, независимо от състоянието им
 • Активен - показва само активните ангажименти
 • Приключен - показва само приключените ангажименти
 • Планирани - показва само планираните ангажименти

Вид ангажимент - само един филтър може да е активен:

 • Всички - показва всички ангажименти, независимо от вида им
 • Одити - показва само одитите
 • Проекти - показва само проектите

Видове одит - един, няколко или всички филтри могат да са активни:

 • Първоначален
 • Последващ
 • Междинен
 • Проследяващ
 • Друго

 

Sv translation
languageen

AuditDesktop allows working on only one active engagement at a time. By selecting an engagement as active, the program opens it to allow working on it. This limitation is necessary so as to prevent any confusion for the users while they are working on several engagements. If you open a second engagement simultaneously, the program will display a dialog window which will inform you that all windows of the current active engagement must be closed before you proceed any further.

To select an active engagement, click the Select button located in the main window. When selecting an active engagement, tabs containing its entire data will appear (Audit, Risks, Reports, and Statements).


To open an engagement, perform one of the following actions:

 • Double click the engagement with the left mouse button

 • Select the engagement and click Open

 • Select the engagement and press the Ctrl+O keyboard shortcut

Note
titleNote
Users can see only the projects and audits whose teams they participate in.

In cases when there are large numbers of engagements, AuditDesktop offers a quick search option. The field helps you browse through the list of all engagements by entering keywords or phrases which are characteristic of the engagement that you are looking for. For a quick access to the search option, you can also use the Ctrl+F keyboard shortcut.

By clicking the button located in the bottom toolbar, the engagements will be arranged into a tree-like list, depending on the connections that exist between them. This also helps with searching, especially when creating subsequent engagements to the same client.

Predefined filters

AuditDesktop offers predefined filters that have the following functions:

State - only one filter can be active at any time:

 • All - displays all engagements, regardless of their state
 • Active - displays only active engagements
 • Completed - displays only completed engagements
 • Planned - displays only planned engagements

Engagement type - only one filter can be active at any time:

 • All - displays all engagements, regardless of their type
 • Audits - displays only the audits
 • Projects - displays only the projects

Audit types - one, several, or all filters can be active at once:

 • Initial
 • Subsequent
 • Intermediate
 • Follow-up
 • Other

...