Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

За да отворите активния прозорец прозореца за създаване на нов одитен ангажимент, изберете един от следните начинидвата начина:

 • Отворете раздел Начало → Натиснете бутона Всички → Изберете клиент → Натиснете бутона Нов
 • Отворете раздел Начало → Натиснете бутона Clients → Щракнете с десен бутон на мишката върху клиент, за да отворите контекстно меню→ Изберете Нов ангажимент

Полето с името на клиента Клиент се попълва автоматично и не може да бъде редактирано. Има някои задължителни параметри, които трябва да бъдат попълнени при създаването на ангажимент. Други параметри са важни дотолкова, доколкото оказват влияние върху начина, по който се работи в ангажимента, а трети имат само информационна цел.

За да създадете ангажимент, по който да се започне работа, е необходимо трябва да извършите следните минимални стъпки:

1. Въведете наименование на ангажимента.

2. Изберете методика, по която да бъде създаден ангажиментът.

3. Изберете ръководител на екип и членове на екипа.

Тази информация е достатъчна, за да бъде създаден нов ангажимент. Всички други параметри могат да бъдат променени впоследствие. Параметрите са групирани в следните раздели:

Основни

Вид ангажимент

Достъпността до някои функции зависи от избрания вид ангажимент. Възможните опции са:

 • Проект - предлага базова функционалност
 • Одит - предлага всичко, достъпно в Проект, както и допълнителни функции, специфични за одит

Вид одит

Освен че има информационна цел, избраният вид одит оказва влияние върху някои документи и процедури в подхода на ангажимента. Какво ще бъде влиянието зависи изцяло от начина, по който е организиран избраният подход. Възможните опции са:

 • Първоначален
 • Последващ
 • Междинен
 • Проследяващ
 • Друго

Tip
titleПример

Процедурата Свързване с предходния одитор е активна само при избран вид на ангажимента Първоначален.

Код и Наименование на одитния ангажимент

Кодът и името на ангажимента служат за по-лесното му разграничаване и търсене в списъка с ангажименти.

Подход на ангажимента

За да създадете нов ангажимент, той трябва да има избран подход в Библиотеката. Веднъж създаден, неговият подход не може да бъде променян.

Info

В случай че Ако маркирате опцията Планиран, няма да е необходимо да избирате подход или ако изберете, то избраният подход ще може да бъде променян. Веднъж станал реален ангажимент обаче, изборът на подход става задължителен и всяка последваща промяна ще е невъзможна. Планиран ангажимент е ангажимент, който няма зареден подход. Той може да бъде рефериран в раздел Планиране, но по него не може да се работи.

В зависимост от избрания подход са налични следните опции, които зависят от неговата настройка:

 • Вид ангажимент
 • Сектор - сектор от икономиката

Тези опции дават възможност да се използва един и същ подход, който има различна видимост и достъпни работни документи, в зависимост от избраните стойности в тях.

Tip
titleПример

В подхода Независим финансов одит (НФО), разпространяван с програмата, има настроени различни видове ангажимент за одит на Малко или микро предприятие и за одит на Средно или голямо предприятие. Ако изберете опцията Малко или микро предприятие, ще можете да видите една опростена процедура за извършване на одит, а при избор на Средно или голямо предприятие ще имате видимост на пълния набор от работни документи и процедури.

Одитиран период и Параметри от договора

Включени са с информационна цел и се използват при параметризиране на работните документи.

Ключови дати и Планиран период за работа на място

Освен с информационна цел, данните от тези секции се използват и при създаване на план на проекта. Датите на някои от задачите в него могат да бъдат настроени да са относителни, в зависимост от стойностите в тези параметри.

Екип

Този раздел ви дава възможност В този раздел можете да изберете екипа на одитния ангажимент. За да може служителите да имат достъп до даден ангажимент, те трябва да са членове на екипа му. Показва се списък с всички служители, имащи право да участват в екипи, като това се настройва в номенклатурата Служители. Членовете на екипа се разпределят в до четири нива:
1.
 1. Партньор
2.
 1. Мениджър
3.
 1. Ръководител екип
4.
 1. Асистент

За нива 1-3 се задава само по един служител, като при избора му автоматично бива маркиран като такъв в списъка Екип. Асистентите се добавят чрез поставяне на отметка в колоната Екип. Ако желаете да дадете достъп на асистент да редактира методиката на подхода, трябва да сложите отметка в колоната Методика.

Счетоводни

Разширени

Параметри, специфични за Вътрешен одит

Следните параметри са специфични за провеждането на вътрешен одит:

 • Годишен план
 • Планирани часове
 • Календар
 • Организационна структура
 • От плана
 • Одитируема единица
 • Процеси

Бележка

В полето можете да добавите бележка в свободен текст към създавания от вас одитен ангажимент.

Предходен

В този раздел се въвежда информация за предходния ангажимент, като име на предходен одитор, предходна финансова година и др.

Други настройки

Зависимости и изчисление

 • Деактивиране на зависимостите - деактивира автоматичните зависимости за активността/видимостта на секции и работни документи, в зависимост от параметрите на ангажимента, избраната същественост и идентифицираните рискове.

Когато попълните всички параметри, които са ви необходими, натиснете Запис. Вашият нов ангажимент е създаден и можете да започнете работа по него.

Sv translation
languageen

To open the active window for the creation of a new audit engagement, choose one of the following ways:

 • Open the Home tab → Click the All button Select a client → Click New

The Client field is filled in automatically and cannot be edited. There are several obligatory parameters that must be entered when creating a new engagement. Other parameters are important inasmuch as they influence the way you work on the engagement; still others are present for informational purposes only.

To create an engagement you can work on, the following minimal steps must be performed:

1. Enter engagement the audit name.

2. Select the engagement method.

3. Select the team leader and team members.

This information is sufficient to start a new engagement; all other parameters can be changed later on. Parameters are grouped into several sections:

General

Engagement type

The availability of some functions depends on the selected engagement type. The options are:

 • Project - supports basic functionality
 • Audit - supports all that is available in Project as well as additional, audit-specific functions

Audit type

In addition to having informational value, the selected audit type influences some documents and procedures in the engagement method. The extent of the impact depends entirely on the manner in which the selected engagement method is organised. The possible options are:

 • Initial
 • Subsequent
 • Intermediate
 • Follow-up
 • Other

Tip
titleTip

The procedure Connection with previous auditor is active only in Initial audit type.

Code and Audit name

The engagement's code and name help you search more easily for and recognise an the engagement in the list of engagements.

Engagement approach

To create a new engagement, it must have a selected method in the Library. Once the engagement is created, its method cannot be changed.

Info
titleInfo

In case you select the Planned engagement option, you will not be required to select a method, or if you do, the method can be changed later on. Once the engagement becomes actual, the selected method will be obligatory and any subsequent change will be impossible.

A planned engagement is an engagement without a selected method. The engagement can be referred to in Planning, but you cannot work on it.

The following options, which depend on the selected method settings, are available:

 • Type of engagement
 • Sector of the economy

These options enable you to use one and the same method with different visibility and accessible working papers, depending on the selected values.

Tip
titleTip

The Financial Statement Audit Approach (FSAA) distributed with the program has different types of engagement set for the audit of Micro or Small entities and for the audit of Medium or Large entities. If you select the Micro or Small entities option, you will be able to view a simplified audit procedure, whereas if you select the Medium or Large entities option, you will be able to view the complete set of working papers and procedures.

Audited period and Parameters from the contract

They are included for informational purposes and are used in document parametrisation.

Important dates and Planned fieldwork dates

In addition to its informational purpose, the data from these sections is used when creating the engagement plan. Some of the tasks' dates can be set as relative, depending on the values of these parameters.

Team

In this section you can select the engagement team. In order for employees to have access to a given engagement, they must be part of its team. All employees who have the right to participate in teams are displayed in the form of a list, which is set in the Employees nomenclature. Team members are grouped in up to four levels:

1.
 1. Partner
2.
 1. Manager
3.
 1. Team leader
4.
 1. Assistant

Levels 1-3 allow you to mark only one employee per level. When selected, they become automatically marked as such in the Team members list. Assistants are added by marking the Member column. If you wish to give access to an assistant to review the method approach, you must mark so in the Method column.

Accounting

 • Trial balance type - select 1-column Trial balance or 6-column Trial balance type
 • Reporting currency - select the currency of the report
 • Use Control TB - mark if you want to use the Control trial balance

Advanced

Parameters specific for Internal audit

The following parameters are specific for conducting an internal audit:

 • Annual plan
 • Planned hours
 • Calendar
 • Auditee structure
 • From plan
 • Audited entity
 • Processes

Note

Here you can add a note in plain text connected with the audit engagement that you are creating.

Previous

You can enter information concerning the previous engagement such as previous auditor name, previous financial year, etc.

Other options

Dependencies and calculation

 • Disable dependencies - deactivates automatic dependencies concerning the activity/visibility of sections and working papers, depending on the engagement parameters, selected materiality and identified risks.

Once you have entered all necessary parameters, click Save. Your new engagement is now created and you can start working on it.

...