Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

Table of Contents

Видове оборотна ведомост

За да изберете вид оборотна ведомост, отворете раздел Счетоводни по един от следните начини:

 • От прозореца Редакция на ангажимент или Нов ангажимент → Отворете раздел Счетоводни
 • Раздел Настройки → Натиснете бутона Данни за организацията → Отворете раздел Счетоводни

Когато създавате нов ангажимент, програмата автоматично ще зададе избора ви като подразбиращ се.

Оборотна ведомост с шест колони

Под оборотна ведомост с шест колони се разбира начинът на представянето в справките - Начално салдо, Обороти и Крайно салдо, като всяка има колони за Дебит и Кредит. Настройката влияе върху следните елементи на програмата:

Оборотна ведомост

Оборотните ведомости са отделени в раздели: Начална, Коригирана, Контролна, Предходна, както и справките Контрола предходна и Контрола коригирана.

Колоните на всяка оборотна ведомост са следните:

КодИмеНачално салдоОборотиКрайно салдоРазликаИзменение %Изменение %
ДебитКредитДебитКредитДебитКредитДТКТДТКТ

Редакция/Импортиране на оборотна ведомост

При редакцията и импортирането се използват и шестте колони:

КодИмеНачално салдоОборотиКрайно салдо
ДебитКредитДебитКредитДебитКредит

Групи оборотни ведомости

В групите оборотни ведомости колоните са следните:

КодИмеНачално салдоОборотиКрайно салдоРазликаИзменение %
ДебитКредитДебитКредитДебитКредитДТКТДТКТ

Групирана оборотна ведомост

Групираните оборотните ведомости са отделени в раздели: Начална, Коригирана, Контролна, Предходна.

Колоните на всяка оборотна ведомост са следните:

ИмеКодНачално салдоОборотиКрайно салдо
ДебитКредитДебитКредитДебитКредит

Статии от финансови отчети

Статиите от ФО са отделени в раздели: Начална, Коригирана, Контролна, Предходна.

Колоните на всеки от разделите са следните:

ИмеКодНачално салдоОборотиКрайно салдо
ДебитКредитДебитКредитДебитКредит

Корекции

При въвеждане на корекции към документ, колоните им в раздела Оборотна ведомост са:

Сметка

Начално салдоОборотиКрайно салдо
ДебитКредитДебитКредитДебитКредит

Дневник на корекциите

В Дневник на корекциите, колоните на раздела Оборотна ведомост са следните:

СметкаНачално салдоОборотиКрайно салдо
ДебитКредитДебитКредитДебитКредит

Водеща книга

Във вградената форма на водещата книга, оборотните ведомости и корекциите са отделени в следните раздели: Начална, Корекции, Коригирана, Рекласификации, Окончателна, Контролна, Предходна.

Колоните на оборотната ведомост са следните:

ИмеКодОборотна ведомост
НСОБКС
ДТКТДТКТДТКТ


Колоните на Корекциите и Рекласификациите са:

ИмеКодКорекция
БройНСОБКС
ДТКТДТКТДТКТ

Оборотна ведомост с една колона

Под оборотна ведомост с една колона се разбира начинът на представянето в справките - само като Крайно салдо (КС). В сравнение с оборотната ведомост с шест колони, тя може да се разглежда като КС ДТ - КС КТ. Настройката влияе върху следните елементи на програмата:

Оборотна ведомост

Колоните на оборотната ведомост са следните:

КодИмеПредходнаНачалнаКорекцииКоригиранаРСЗОкончателнаКонтролна
ДТКТ

Брой

Редакция/Импортиране на оборотна ведомост

При редакция и импортиране се използват две колони за крайно салдо - ДТ и КТ

СметкаИмеКрайно салдо
 ДТКТ

Групи оборотни ведомости

В групите оборотни ведомости, колоните са следните:

 ИмеКодПредходнаНачалнаКорекцииКоригиранаРСЗОкончателнаКонтролнаРазлика Начална-ПредходнаРазлика Начална-Предходна %
ДТКТБрой

Групирана оборотна ведомост

Колоните на групираната оборотна ведомост са следните:

ИмеКодПредходнаНачалнаКорекцииКоригиранаРСЗОкончателнаКонтролна
ДТКТБрой

Статии от финансови отчети

Колоните на справката FS Lines са следните:

ИмеКодПредходнаНачалнаКорекцииКоригиранаРСЗОкончателнаКонтролна
ДТКТБрой

Корекции

При въвеждане на корекции към документ, колоните им в раздел Оборотна ведомост са:

СметкаКорекция
ДTКТ

Дневник на корекциите

Вдневник на корекциите, колоните на раздел Оборотна ведомост са следните:

СметкаКорекция
ДТКТ

Водеща книга

Във вградената форма на водещата книга, колоните са следните:

 ИмеКодПредходнаНачалнаКорекцииКоригиранаРСЗОкончателнаКонтролнаРазлика Начална-ПредходнаРазлика Начална-Предходна %
ДТКТБрой

Използване на Контролна оборотна ведомост

Ако в раздел Счетоводни сте маркирали опцията Използване на Контролна ОВ, това ще даде следното отражение:

В случай че не сте избрали да се използва Контролна оборотна ведомост:

 • При приключване на одитен ангажимент и отваряне на последващ, Окончателната оборотна ведомост ще се използва като Предходна оборотна ведомост
Sv translation
languageen

Table of Contents

Trial balance types

To select the trial balance representation type, open the Accounting tab in one of the following ways:

 • Open the Edit engagementor New engagement window → Open the Accounting tab → Select the preferred trial balance type from the drop-down menu
 • Open the Settings tab → Click the Organisation button → Open the Accounting tab → Select the preferred trial balance type from the drop-down menu

When you create a new engagement, the program will automatically set your choice of trial balance as default.

Trial balance with one column

By 1-column trial balance is meant the type of report presentation - only as a Closing balance (CB). In comparison to the 6-column trial balance, it can be regarded as CB Dr - CB Cr. This setting affects the following program elements:

Trial balance

The trial balance columns are the following:

CodeNamePreviousInitialMisstatementsAdjustedRJEFinalControl
DrCr

Count

Edit/Import trial balance

During edit and import, two columns are used for closing balance - Dr and Cr

AccountNameClosing balance
 DrCr

Trial balance groups

In Trial balance groups, the columns are the following:

NameCodePreviousInitialMisstatementsAdjustedRJEFinalControlDiff Initial - PrevDiff Initial - Prev %
DrCrCount

Mapped trial balance

The columns in Mapped trial balance are the following:

NameCodePreviousInitialMisstatementsAdjustedRJEFinalControl
DrCrCount

FS lines

The columns in the FS lines report are the following:

NameCodePreviousInitialMisstatementsAdjustedRJEFinalControl
DrCrCount

Adjustments

When entering adjustments to a document, their columns in the Trial balance section are the following:

AccountAdjustment
DrCr

Summary of adjustments

In Summary of adjustments, the Trial balance columns are the following:

AccountAdjustment
DrCr

Lead schedule

The in-built form of Lead schedule has the following columns:

 NameCodePreviousInitialAdjustmentsAdjustedRJEFinalControl

Diff Initial - Prev

Diff Initial - Prev %
DrCrCount

Trial balance with six columns

By 6-column trial balance is meant the type of report presentation - Opening balance, Turnover and Closing balance, each having columns for Debit and Credit. This setting affects the following program elements:

Trial balance

Trial balances are separated into sections: Initial, Adjusted, Control, Previous, as well as the reports Check previous and Check adjusted

CodeNameOpening balanceTurnoverClosing balanceDifferenceVariance %Variance %
DebitCreditDebitCreditDebitCreditDrCrDrCr

Edit/Import trial balance

During edit and import, all six columns are used:

CodeNameOpening balanceTurnoverClosing balance
DebitCreditDebitCreditDebitCredit

Trial balance groups

In Trial balance groups, the columns are the following:

CodeNameOpening balanceTurnoverClosing balanceDifferenceVariance %
DebitCreditDebitCreditDebitCreditDrCrDrCr

Mapped trial balance

Mapped trial balances are separated into sections: Initial, Adjusted, Control, and Previous. Their columns are the following:

NameCodeOpening balanceTurnoverClosing balance
DebitCreditDebitCreditDebitCredit

FS lines

FS lines are separated into sections: Initial, Adjusted, Control, and Previous. The columns for each section are as follows:

NameCodeOpening balanceTurnoverClosing balance
DebitCreditDebitCreditDebitCredit

Adjustments

When entering adjustments to a document, their columns in the Trial balance section are the following:

AccountOpening balanceTurnoverClosing balance
DebitКредитDebitCreditDebitCredit

Summary of adjustments

In Summary of adjustments, the Trial balance columns are the following:

AccountOpening balanceTurnoverClosing balance
DebitКредитDebitCreditDebitCredit

Lead schedule

In the in-built form of Lead schedule, trial balances and adjustments are separated into the following sections: Initial, Misstatements, Adjusted, Reclassifications, Final, Control, Previous.

The columns of the Trial balance are the following:

NameCodeTrial balance
OBTOCB
DrCrDrCrDrCr

 

The columns of the Misstatements and Reclassifications are the following:

NameCodeAdjustment
CountOBTOCB
DrCrDrCrDrCr

 

Using Control trial balance

If you have marked the Use Control TB option in the Accounting tab, this will have the following impact:

In case you haven't chosen to use Control trial balance:

 • When completing an audit engagement and opening a subsequent one, the Final trial balance will be used as Previous trial balance

 

Sv translation
languagees

Table of Contents

Tipos de balance de comprobación

Para seleccionar el tipo de representación del balance de comprobación , abra la ficha Contabilidad en una de las siguientes maneras

 • &Abrir el; compromiso de editar o compromiso nueva ventana → abierto del → pestaña Contabilidad seleccione del balance recomendado: tipo del menú desplegable
 • &Abrir la; configuración de ficha → haga clic en el botón de organización → abierto del → pestaña Contabilidad Seleccione el recomendado: balance de comprobación de tipo en el menú desplegable

Cuando se crea un nuevo compromiso, el programa ajustará automáticamente su opción de balance de comprobación como predeterminado.

Balance de comprobación con una columna

Se entiende por balance de comprobación de la columna 1 el tipo de presentación de informe - sólo como un balance de cierre (CB). En comparación con el balance de comprobación 6-columna, puede considerarse como CB Dr - CB Cr. Esta opción afecta a los siguientes elementos de programa:

Balance de comprobación

Los siguientes son las columnas balance de comprobación

CódigoNombreAnteriorInicialDeclaraciones erróneasAjustadoRJEFinalControl
Dr.CR

Conde

Edición e importación balance de comprobación

Durante la edición y de importación, dos columnas se utilizan para el cierre de balance - Dr y Cr

CuentaNombreBalance de cierre
 Dr.CR

Grupos de balance de comprobación

En los grupos de balance de comprobación, las columnas son las siguientes

NombreCódigoAnteriorInicialDeclaraciones erróneasAjustadoRJEFinalControlInicial de diff - PrevInicial de diff - Prev %
Dr.CRConde

Balance de comprobación asignado

Las columnas balance general asignada son los siguientes

NombreCódigoAnteriorInicialDeclaraciones erróneasAjustadoRJEFinalControl
Dr.CRConde

Líneas de FS

Las columnas en el informe líneas de FS son las siguientes

NombreCódigoAnteriorInicialDeclaraciones erróneasAjustadoRJEFinalControl
Dr.CRConde

Ajustes

Al entrar en ajustes a un documento, sus columnas en la sección de balance general son los siguientes

CuentaAjuste
Dr.CR

Resumen de ajustes

En Resumen de los ajustes, las columnas balance de comprobación son las siguientes

CuentaAjuste
Dr.CR

Programa de plomo

Construido en forma de conducir el programa tiene las siguientes columnas

 NombreCódigoAnteriorInicialAjustesAjustadoRJEFinalControl

Inicial de diff - Prev

Inicial de diff - Prev %
Dr.CRConde

Balance de comprobación con seis columnas

Se entiende por balance de comprobación 6-columna el tipo de presentación de informe - balance de apertura, rotación y cierre de balance, cada uno con columnas de débito y crédito. Esta opción afecta a los siguientes elementos de programa:

Balance de comprobación

Balanzas de ensayo están separadas en secciones: Echale un vistazo inicial, ajustada, Control, anterior, así como los informes anteriores y comprobación ajustado

CódigoNombreSaldo de aperturaVolumen de ventasBalance de cierreDiferencia% De varianza% De varianza
DébitoCréditoDébitoCréditoDébitoCréditoDr.CRDr.CR

Edición e importación balance de comprobación

Edición e importación, se utilizan todas las columnas de seis

CódigoNombreSaldo de aperturaVolumen de ventasBalance de cierre
DébitoCréditoDébitoCréditoDébitoCrédito

Grupos de balance de comprobación

En los grupos de balance de comprobación, las columnas son las siguientes

CódigoNombreSaldo de aperturaVolumen de ventasBalance de cierreDiferencia% De varianza
DébitoCréditoDébitoCréditoDébitoCréditoDr.CRDr.CR

Balance de comprobación asignado

Balanzas de ensayo asignado se dividen en secciones: inicial, ajustada, Control y anterior. Sus columnas son las siguientes

NombreCódigoSaldo de aperturaVolumen de ventasBalance de cierre
DébitoCréditoDébitoCréditoDébitoCrédito

Líneas de FS

Líneas de FS están separadas en secciones: inicial, ajustada, Control y anterior. Las columnas para cada sección son los siguientes

NombreCódigoSaldo de aperturaVolumen de ventasBalance de cierre
DébitoCréditoDébitoCréditoDébitoCrédito

Ajustes

Al entrar en ajustes a un documento, sus columnas en la sección de balance general son los siguientes

CuentaSaldo de aperturaVolumen de ventasBalance de cierre
DébitoКРЕДИТDébitoCréditoDébitoCrédito

Resumen de ajustes

En Resumen de los ajustes, las columnas balance de comprobación son las siguientes

CuentaSaldo de aperturaVolumen de ventasBalance de cierre
DébitoКРЕДИТDébitoCréditoDébitoCrédito

Programa de plomo

En la forma de conducir horarioincorporado, ajustes y balances de prueba están separados en las siguientes secciones: inicial, tergiversaciones, ajustada, reclasificaciones, Final, Control, anterior.

Las columnas del balance general son los siguientes:

NombreCódigoBalance de comprobación
OBParaCB
Dr.CRDr.CRDr.CR


Las columnas de los errores y reclasificaciones son los siguientes:

NombreCódigoAjuste
CondeOBParaCB
Dr.CRDr.CRDr.CR


Usando el balance de comprobación de Control

&Si ha marcado la opción de ;Uso Control de TB en la pestaña de Contabilidad , tendrá el siguiente impacto:

En caso de que no ha elegido utilizar el balance de comprobación de Control:

 • Al completar un compromiso de auditoría y una posterior de apertura, el balance Final de la prueba se utilizará como balance de comprobación anterior