Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.4
Sv translation
languagebg_BG

Активният прозорец Прозорецът Корекции показва всички корекции на грешки, въведени в работните документи на ангажимента. AuditDesktop поддържа три вида корекции: Отклонение, Рекласификация, Елиминация.

За да го достъпите прозореца, отворете избрания ангажимент ангажимента и изберете един от следните начини:

 • Изберете Щракнете върху работен документ → Щракнете върху него с десен бутон на мишката → От контекстното меню изберете Корекции (където е приложимо)
 • Изберете работен документ → Натиснете бутона Корекции, намиращ се в лентата с инструменти

Image RemovedImage Added

Корекции

AuditDesktop поддържа три вида корекции: Отклонение, Рекласификация, Елиминация. Бутоните в раздел Корекции дават възможност да се извършват  Бутоните дават достъп до следните действия:

 • Добавяне - отваря прозорец прозореца за добавяне на корекции
 • Image RemovedImage Added Редакция - отваря прозорец прозореца за редакция на корекции
 • Детайли - показва детайли за избрана – показва детайли за избраната корекция (функциите за добавяне и редакция са неактивни)
 • Изтриване - изтрива избрана избраната корекция
Таблицата в раздела дава

Таблицата дава следната информация за всяка избрана корекция:

 • Коригирана - ако опцията – корекцията е маркирана , корекцията е потвърденакато коригирана

 • Екстр. - ако опцията е маркирана, стойностите на записа са екстраполирани
 • Вид - вид на корекцията (Отклонение, Рекласификация, Елиминация)
 • Оборотна ведомост - в коя оборотна ведомост е записана корекцията
 • Финансов резултат - показва стойностите на финансовия резултат, ако има такива
 • Данъчен ефект - показва стойностите на данъчния ефект, ако има такива

Бележка

Показва кратки бележки (ако има такива)Показват се бележките, добавени към избраната корекция.

Записи

Показва Полето дава информация за счетоводния запис на корекцията.

Същественост на изпълнението

Полето показва прага на определената същественост на изпълнение.

Несъществени отклонения

Стойността на отклоненията, които са несъществени за окончателния одиторски отчет.

Баланс

Корекции, въведени в статии от Баланс. Може Можете да въвеждате въведете нова корекция директно в клетките на таблицата.

Отчет за доходите

Корекции, въведени в статии от Отчет за доходите. Може Можете да въвеждате въведете нова корекция директно в клетките на таблицата.

Разлики в оповестяванията

Натиснете бутона Редакция и въведете разликата в оповестяването под формата на свободен текст. Изберете дали Ако разликата е Image RemovedКоригирана или Image RemovedНекоригиранакоригирана, сложете отметка в опцията Коригирана.

Tip

Можете да видите всички потвърдени и непотвърдени корекции в Всички корекции, въведени в работните документи на ангажимента, могат да бъдат видени в справката Дневник на корекциите.

Sv translation
languageen

The Adjustments active window shows all adjustments entered in the engagement's working papers. AuditDesktop supports three adjustment types: Misstatement, Reclassification, Elimination.

To access itthe window, open the selected engagement and do one of the following:

 • Select Right click on a working paper → Right click on it → From its the context menu select Adjustments  (where applicable)
 • Select a working paper → Click the Adjustments button located in the toolbar

Image RemovedImage Added

Adjustments

AuditDesktop supports three types of adjustments: Misstatement, Reclassification, Elimination. The buttons in the Adjustments tab give access to the following these actions:

 •  Add - opens – open the window for adding adjustments
 • Image RemovedImage Added Edit - opens – open the window for editing adjustments
 • Details - displays – view details about the selected adjustment (add and edit functions are inactive)
 • Delete - deletes – delete the selected adjustment
The Adjustments table displays

The table shows the following information about each selected adjustment:

 • Posted - if checked, the adjustment is marked as posted
 • Extr. - if checked, the values of the record are extrapolated
 • Type - adjustment type (Misstatement, Reclassification, Elimination)
 • Trial balance - which Trial balance  – the trial balance type that the adjustment is recorded entered in
 • Financial result - shows the financial result values , when present(if available)
 • Tax result - shows the tax result values , when present(if available)

Note

Here are shown short notes (if any) All notes that were added to the selected adjustment.

Entries

The section displays field shows information about the journal entry of the adjustment.

Performance materiality

Shows The field shows the determined performance materiality threshold.

Non-material misstatements

The value of misstatements that are immaterial to the final audit statement.

Statement of financial position

Adjustments entered in Statement of financial position items. You can enter a new adjustment directly in the table's cells.

Income statement

Adjustments entered in Income statement items. You can enter a new adjustment directly in the table's cells.

Differences in disclosure

Click the Edit button and enter the difference in disclosure as plain text. Select Mark whether the difference is Image RemovedPosted or Image RemovedNot posted Adjusted.

Tip
titleTip

You can view all posted and unposted adjustments in the All adjustments entered in the engagement's working papers can be viewed in the Summary of adjustments report.

...