Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.4
Sv translation
languagebg_BG

AuditDesktop поддържа работа с анализ на финансовите отчети, който . Той дава възможност на одиторите да определят кои статии са съществени, както и дали да бъдат проведени процедури по същество, тестове на контролите, или и двете.

За да достъпите прозорецa Анализ на отчет за доходите, отворете раздел Рискове и натиснете бутона Отчет за доходите.

Анализ на отчет за доходите

 • колона С – ако сложите отметка, ще маркирате статията като Съществена
 • колона Действие – изберете бъдещите действия от падащото меню:
  • ПС – процедура по същество
  • ТК – тестове на контролите
  • ПС и ТК – процедури по същество и тестове на контролите

Когато маркирате статия като Съществена, в колона Действие програмата автоматично задава опцията ПС и ТК. Ако една статия е маркирана като Съществена, но не е избрано бъдещо действие, програмата ще оцвети клетката на таблицата в червено.

Ако щракнете с десен бутон на мишката в таблицата, ще отворите контекстно меню с опцията Добавяне на риск, която дава достъп до прозореца за добавяне на нов риск

Коментар

Разделът показва всички коментари, въведени за избраната статия. Тук можете да въведете и вашите коментари. 

Рискове

Показват се рисковете, идентифицирани за избраната статия. Ако щракнете с десен бутон на мишката в раздела, ще отворите следното контекстно меню:

Документи

Тук се показват всички работни документи, които са активирани във връзка с идентифицираните рискове.

Бутони

 • Image RemovedImage AddedПечат – отваря прозореца за преглед и печат на бланки
 • Image Removed Image Added – показва или скрива дървовидната структура на изгледа
 • Image Removed – Image Addedскрива всички редове, в които няма въведени стойности
 • Image Removed – Image Addedпроменя шрифта на статиите от отчета и удебелява имената им
 • Видими нива: Всички – ще бъдат показани всички статии. Използвайте плъзгача, за да определите видимите нива на статиите от отчета.
 • Същественост на изпълнението – натиснете бутона, за да отворите падащото меню. Изберете една от следните опции:
  • Обща същественост – всички статии, чиято абсолютна стойност надвишава определената обща същественост на ангажимента, ще бъдат маркирани като съществени
  • Същественост на изпълнението – всички статии, чиято абсолютна стойност надвишава съществеността на изпълнението, ще бъдат маркирани като съществени

Допълнителна информация

Expand
titleПолета при описание на бланки

Полета на бланки

Освен общите данни, при описанието на бланки се използват и специфични полета.

Отчет

Име: mtStatement

ИмеНадпис
ASSERTIONSТвърдения за вярност
CONTROL_ACTIONДействие
CURRENT_VALUEТекущ период
IS_MATERIALСъществена
ITEM_LEVELНиво на статията
ITEM_NAMEИме
ITEM_NOСтатия №
ITEM_SHIFКод
NOTEКоментар
PARENT_IDРодител ID
PREPREVIOUS_VALUEПериод -2|Стойност
PrePreviousValueVarPПериод -2|Изменение %
PrePreviousValueVarVПериод -2|Изменение
PREVIOUS_VALUEПериод -1|Стойност
PreviousValueVarPПериод -1|Изменение %
PreviousValueVarVПериод -1|Изменение
Sv translation
languageen

AuditDesktop supports work with financial statement analysis which . It enables auditors to determine which items are material and whether they will perform substantive procedures, control tests, or both.

To access the Income statement analysis window, open the Risks tab and click the Income statement button.

Income statement analysis

 • M column – if you want to mark an item as Material
 • Action column – select your future actions from the drop-down menu:
  • SP – perform substantive procedures
  • CT – perform control tests
  • SP & CT – perform both substantive procedures and control tests

When you mark an item as Material, the program will automatically enter the SP & CT option in the Action column.  If the item is marked as Material, but no future action is chosen, the program will colour the respective cell in red.

If you right click within in the table, you will open the context menu. The Add risk option gives access to the window for adding new risks.

Comment

The tab shows all comments that were entered for the selected item. You can also enter your own comments.

Risks

Shows The tab shows all risks that were identified for the selected item. If you right click within in the tab, you will open the following a context menu:

 • Add risk - open the window for adding risks
 • Edit risk - open the window for editing risks
 • Risk details - show the risk details, without edit option

Documents

The tab displays all working papers that are activated with regards to the identified risks.

Buttons

 • Print – opens open the window for preview and printing of templates

 •  – switches switch the active window to the tree-like view mode

 •  – hides hide all rows that have no entered values
 •  – changes change the font of statement items and makes make their names bold

 • View levels: All – all items will be shown. You can use the slider to determine the visualisation level of statement items.
 • Performance materiality – click the button to open the drop-down menu. Select one of the following options:
  • Overall materiality – all items whose absolute value exceeds the engagement's overall materiality will be marked as material
  • Performance materiality – all items whose absolute value exceeds the performance materiality will be marked as material

Other Information

Expand
title Template description fields

Template fields

In addition to common data, specific fields are also used in template description.

Statement

Name: mtStatement

NameLabel
ASSERTIONSManagement assertions
CONTROL_ACTIONAction
CURRENT_VALUECurrent period
IS_MATERIALMaterial
ITEM_LEVELItem Level
ITEM_NAMEName
ITEM_NOItem #
ITEM_SHIFCode
NOTEComment
PARENT_IDParent ID
PREPREVIOUS_VALUEPeriod -2|Value
PrePreviousValueVarPPeriod -2|Variance %
PrePreviousValueVarVPeriod -2|Variance
PREVIOUS_VALUEPeriod -1|Value
PreviousValueVarPPeriod -1|Variance %
PreviousValueVarVPeriod -1|Variance

...