Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.4

Цветът на фона на редовете

в таблицата

се променя

,

в зависимост от

това дали показаните корекции са коригирани или не.

Бележка

Тук се показват вида на корекцията, както и дали е коригирана:

 • Image Added – корекцията е от вида Отклонение и е коригирана
 • Image Added – корекцията е от вида Отклонение, не е коригирана и минава прага на определената същественост на изпълнение
 • Image Added – корекцията е от вида Рекласификация и е коригирана
 • Image Added – корекцията е от вида Елиминация и е коригирана

Бележка

Полето показва бележките, въведени към избраната корекция. Ако искате да го скриете, натиснете бутона Image Added.

Записи

Разделът показва информация за вписаната корекция.

Същественост на изпълнението

Тук се Полето показва прагът прага на определената същественост на изпълнението.

Несъществени отклонения

Стойността на отклоненията, които са несъществени за окончателния одиторски отчет.

Баланс

Корекции, въведени в статии от Баланс.

Отчет за доходите

Корекции, въведени в статии от Отчет за доходите.

Разлики в оповестяванията

Открити разлики в оповестяванията, въведени под формата на свободен текст.

Друга информация

Sv translation
languagebg_BG

AuditDesktop поддържа справка Дневник на корекциите, която показва всички корекции, въведени от одитора. За да достъпите справката, отворете раздел Справки и натиснете бутона Дневник на корекциите.

Image Removed

ФункциятаImage RemovedФилтър дава възможност да филтрирате работните данни. Можете да изберете между следните режими на визуализация:

Вид

Image Added

Можете да използвате падащите менюта, за да стесните търсенето си:

 • Вид – изберете вида на корекцията: Всички, Отклонение, Рекласификация, Елиминация
 • Състояние – изберете състоянието на корекцията: Всички, Некоригирана, Коригирана

Двата бутона Бутоните дават достъп до действията:

Корекции

Таблицата показва подробна следната информация за:

 • Image RemovedКоригирана - ако опцията е маркирана, Image AddedКоригирана – корекцията е потвърдена
 • Екстр. - ако опцията е маркирана, стойностите на записа са екстраполирани
 • Вид - вид на корекцията (Отклонение, Рекласификация, Елиминация)
 • Работен документ - в кой работен документ е записана корекцията
 • Оборотна ведомост - в кой вид оборотна ведомост е записана корекцията
 • Финансов резултат - показва стойностите на финансовите резултати (ако има такива)
 • Данъчен ефект - показва стойностите на данъчния ефект (ако има такива)
Note
Expand
titleПолета при описание на бланки

Полета на бланки

Освен общите данни, при описанието на бланки се използват и специфични полета:

Статии от баланс

Име: fbdsErrorsAI

ИмеНадпис
ABS_FIN_RESULTABS Финансов резултат
ABS_TAX_RESULTABS Данъчен ефект
ABS_VALUEABS Стойност
ACCOUNTITEM_NAMEСтатия|Наименование
ACCOUNTITEM_SHIFСтатия|Код
ERROR_FIN_RESULTКорекция на фин. резултат
ERROR_FIXEDКоригирана
ERROR_FIXED_BYКоригирана от ID
ERROR_FIXED_DATEКоригирана Дата
ERROR_NOTEБележка
ERROR_TAX_RESULTДанъчен ефект
ERROR_VALUEСтойност
EXTRAPOLATED_VALUEЕкстраполирана
ITEM_NAMEДокумент
ITEM_TYPEВид

Информационни

Име: fbdsErrorsInfo

ИмеНадпис
DDATA_INFOERRORИнформационна грешка
DDATA_INFOERROR_FIXEDКоригирана
ITEM_NAMEЕлемент
ITEM_SHIFКод на елемента
ITEM_TYPEВид

Статии от отчет за доходите

Име: fbdsErrorsIS

ИмеНадпис
ABS_FIN_RESULTABS Финансов резултат
ABS_TAX_RESULTABS Данъчен ефект
ABS_VALUEABS Стойност
ACCOUNTISITEM_NAMEСтатия|Наименование
ACCOUNTISITEM_SHIFСтатия|Код
ERROR_FIN_RESULTКорекция на фин. резултат
ERROR_FIXEDКоригирана
ERROR_FIXED_BYКоригирана от ID
ERROR_FIXED_DATEКоригирана Дата
ERROR_NOTEБележка
ERROR_TAX_RESULTДанъчен ефект
ERROR_VALUEСтойност
EXTRAPOLATED_VALUEЕкстраполирана
ITEM_NAMEДокумент
ITEM_TYPEВид

Сметки

Име: fbdsErrorsTB

ИмеНадпис
ABS_FIN_RESULTABS Финансов резултат
ABS_KSDTABS КС ДТ
ABS_KSKTABS КС КТ
ABS_NSDTABS НС ДТ
ABS_NSKTABS НС КТ
ABS_OBDTABS ОБ ДТ
ABS_OBKTABS ОБ КТ
ABS_TAX_RESULTABS Данъчен ефект
ACCOUNT_NAMEСметка|Наименование
ACCOUNT_SHIFСметка|Код
ACCOUNTISITEM_NAMEОтчет за доходите|Статия
ACCOUNTISITEM_SHIFОтчет за доходите|Статия №
ACCOUNTITEM_NAMEБаланс|Статия
ACCOUNTITEM_SHIFБаланс|Статия №
EXTRAPOLATED_VALUEЕкстраполирана стойност
ITEM_NAMEДокумент
ITEM_TYPEВид
MISTAKE_FIN_RESULTКорекция на фин. резултат
MISTAKE_FIXEDКоригирана
MISTAKE_FIXED_BYКоригирана от ID
MISTAKE_FIXED_DATEКоригирана Дата
MISTAKE_KS_DTКрайно салдо|Дебит
MISTAKE_KS_KTКрайно салдо|Кредит
MISTAKE_NOTEБележка
MISTAKE_NS_DTНачално салдо|Дебит
MISTAKE_NS_KTНачално салдо|Кредит
MISTAKE_OB_DTОбороти|Дебит
MISTAKE_OB_KTОбороти|Кредит
MISTAKE_TAX_RESULTДанъчен ефект

The background colour of the

table

rows varies, depending on

whether the displayed adjustments are

the type of adjustment and whether it is posted or not

.

Note

The section displays short :

 • Image Added – the adjustment is type Misstatement and is posted
 • Image Added – the adjustment is type Misstatement; it is not posted and exceeds the threshold of the determined performance materiality
 • Image Added – the adjustment is type Reclassification and is posted
 • Image Added – the adjustment is type Elimination and is posted

Note

All notes that were added to the selected adjustment. If you want to hide the field, press the Image Addedbutton.

Entries

Information The field shows information about the journal entry of the adjustment.

Performance materiality

The field shows the determined performance materiality threshold.

Non-material misstatements

The field shows the value of misstatements that are immaterial to the final audit statement.

Statement of financial position

Adjustments that were entered in Statement of financial position items.

Income statement

Adjustments that were entered in Income statement items.

Differences in disclosure

Differences in disclosure entered in the form of plain text.

More information

Sv translation
languageen

AuditDesktop supports a Summary of adjustments report which displays that shows all adjustments entered by the auditor. To access it, open the Reports tab and click the Summary of adjustments button.

Image Removed

The Image RemovedFilter function enables you to filter the data. Image Added

You can choose between the following view modesuse the drop-down menus to narrow your search:

 • Type – select the type of adjustment: All, Misstatements Misstatement, Reclassification, Eliminations Elimination
 • State of adjustment – select the state: All, Posted, Not posted, Posted

The two buttons give access to the actions:

Adjustments

The table gives provides the following detailed information:

 • Posted - if marked, the adjustment is marked as posted
 • Extr. - if marked, the values of the record are extrapolated
 • Type - adjustment type (Misstatement, Reclassification, Elimination)
 • Working paper - what – the working paper that the adjustment is recorded entered in
 • Trial balance - what – the trial balance type that the adjustment is recorded entered in
 • Financial result - the financial result values (if available)
 • Tax result - the tax result values (if available)
Note
Expand
titleReport template fields

Report template fields

In addition to common data templates, specific fields are also used in template description.

Statement of financial position items

Name: fbdsErrorsAI

NameLabel
ABS_FIN_RESULTABS Financial result
ABS_TAX_RESULTABS Tax effect
ABS_VALUEABS Value
ACCOUNTITEM_NAMEItem|Name
ACCOUNTITEM_SHIFItem|Code
ERROR_FIN_RESULTFinancial result adjustment
ERROR_FIXEDAdjusted
ERROR_FIXED_BYAdjusted By ID
ERROR_FIXED_DATEAdjusted Date
ERROR_NOTENote
ERROR_TAX_RESULTTax effect
ERROR_VALUEValue
EXTRAPOLATED_VALUEExtrapolated
ITEM_NAMEDocument
ITEM_TYPEType

Informational

Name: fbdsErrorsInfo

NameLabel
DDATA_INFOERRORInformational error
DDATA_INFOERROR_FIXEDAdjusted
ITEM_NAMEItem
ITEM_SHIFItem code
ITEM_TYPEType

Income statement items

Name: fbdsErrorsIS

NameLabel
ABS_FIN_RESULTABS Financial result
ABS_TAX_RESULTABS Tax effect
ABS_VALUEABS Value
ACCOUNTISITEM_NAMEItem|Name
ACCOUNTISITEM_SHIFItem|Code
ERROR_FIN_RESULTFinancial result adjustment
ERROR_FIXEDAdjusted
ERROR_FIXED_BYAdjusted By ID
ERROR_FIXED_DATEAdjusted Date
ERROR_NOTENote
ERROR_TAX_RESULTTax effect
ERROR_VALUEValue
EXTRAPOLATED_VALUEExtrapolated
ITEM_NAMEDocument
ITEM_TYPEType

Accounts

Name: fbdsErrorsTB

NameLabel
ABS_FIN_RESULTABS Financial result
ABS_KSDTABS CB Dr
ABS_KSKTABS CB Cr
ABS_NSDTABS OB Dr
ABS_NSKTABS OB Cr
ABS_OBDTABS TO Dr
ABS_OBKTABS TO Cr
ABS_TAX_RESULTABS Tax effect
ACCOUNT_NAMEAccount|Name
ACCOUNT_SHIFAccount|Code
ACCOUNTISITEM_NAMEIncome Statement|Item
ACCOUNTISITEM_SHIFIncome Statement|Item #
ACCOUNTITEM_NAMEStatement of Financial Position|Item
ACCOUNTITEM_SHIFStatement of Financial Position|Item #
EXTRAPOLATED_VALUEExtrapolated value
ITEM_NAMEDocument
ITEM_TYPEType
MISTAKE_FIN_RESULTFinancial result adjustment
MISTAKE_FIXEDAdjusted
MISTAKE_FIXED_BYAdjusted By ID
MISTAKE_FIXED_DATEAdjusted Date
MISTAKE_KS_DTClosing balance|Debit
MISTAKE_KS_KTClosing balance|Credit
MISTAKE_NOTENote
MISTAKE_NS_DTOpening balance|Debit
MISTAKE_NS_KTOpening balance|Credit
MISTAKE_OB_DTTurnover|Debit
MISTAKE_OB_KTTurnover|Credit
MISTAKE_TAX_RESULTTax effect

...