Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

За да достъпите прозореца Оборотна ведомост, отворете раздел Отчети и натиснете бутона Оборотна ведомост. По отношение на формат на представянето, EasyCheck  AuditDesktop поддържа следните оборотни ведомости:

 • Оборотна ведомост с шест колони
 • Оборотна ведомост с една колона
Note

Можете да изберете формат на представяне на оборотната ведомост от раздела Счетоводни настройки.

Оборотна ведомост с шест колони

Отчетът се представя като Начално салдо, Оборот и Крайно салдо, всяко с колони за Дебит и Кредит. При оборотната ведомост с шест колони, всеки вид оборотна ведомост се намира в отделен раздел. Видовете оборотни ведомости са идентични с тези на едноколонната оборотна ведомост, с изключение на следните допълнителни видове:

 • Контрола предходна - генерира се автоматично от програмата. Съставена е вследствие на разликите между Предходна, Коригирана и Контролна оборотна ведомост.
 • Контрола коригирана - генерира се автоматично от програмата. Сравнява разликите между Коригирана и Контролна оборотна ведомост.


Полето Бележки в раздел Начална оборотна ведомост позволява да се добавят бележки към избрана сметка. Натиснете бутона бутонза редакция на текст, след което въведете текста в прозореца, който се отваря. За да запазите промените, натиснете Запис.

Подразделът Потвърдени корекции в раздел Коригирана оборотна ведомост показва всички корекции, направени по сметките.

Оборотна ведомост с една колона

Отчетът се представя като Крайно салдо (КС). В сравнение с шестколонната оборотна ведомост, едноколонната оборотна ведомост може да се разглежда като КС ДТ - КС КТ.

Когато изберете да работите с едноколонна оборотна ведомост, ще се визуализират следните колони:

 • Код - код на сметката
 • Име - име на сметката
 • Предходна - оборотна ведомост за предходен период
 • Начална - оборотна ведомост за периода на одита, която се зарежда в началото на одита. Баланс и Отчет за доходите се генерират от Началната оборотна ведомост.
 • Отклонения - всички открити и коригирани отклонения
 • Коригирана - изчислена оборотна ведомост, получена от Началната оборотна ведомост, с приложени всички коригирани отклонения.
 • Рекласификации - записи, преместени от една сметка в друга
 • Окончателна - изчислена оборотна ведомост, получена от Коригираната оборотна ведомост, с приложени всички потвърдени рекласификации.
 • Контролна - Контролната оборотна ведомост се предоставя от клиента в края на одитния ангажимент. Нейната цел е да провери дали всички коригирани отклонения са отразени в счетоводната система на клиента. Контролната оборотна ведомост се сравнява с Коригираната оборотна ведомост.

В раздел Бележки можете да добавяте бележки към избрана сметка. Натиснете бутона бутонза редакция на текст, след което въведете текста в прозореца, който се отваря. За да запазите промените, натиснете Запис.

Разделът Потвърдени корекции показва всички потвърдени корекции, направени по сметките.

Лента с бутони

Зареждане на оборотна ведомост

Можете да зареждате само следните оборотни ведомости: Предходна, Начална и Контролна. Програмата предлага два начина на зареждане на оборотна ведомост:

 • Импортиране - добавяне/заместване на данните към избраната оборотна ведомост, с възможност за актуализация на сметките от сметкоплана
 • Редакция - редакция на сумите от оборотната ведомост, без възможност за корекция на сметкоплана

Други действия

Бутоните , достъпни от лентата , ви дават възможност да извършвате следните действиядават достъп до действията:

 • Сметкоплан - отваря прозорец за редакция на сметкоплан
 • Печат - отваря прозорец за избор и печат на бланки
 • Групи ОВ - стартира групи оборотни ведомости, използвани за обобщаване или анализ на дейността на компанията през годината
 • Опресняване - презарежда и опреснява данните

...