Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3

...

Sv translation
languagees


Sv translation
languageen
Table of Contents

Image Added

Using the toolbar, you can Image AddedImport and Image AddedEdit trial balances, in the same way as in the Trial balance tab. The other available functions are:

Depending on their type, trial balance groups are used for different purposes.

Trial balance subreport types

The subreport type is set at the parent node; it defines the child node dependencies. The behaviour of "Consolidation" and "Notification" functions depends on the subreport type that is set. Notifications appear as change in the cell's background colour of the parent trial balance. When you place the cursor in the respective cell, the program will display information about the respective notification.

AuditDesktop supports the following trial balance subreport types:

 • No dependency
 • Series
 • Subset
 • Accumulative

No dependency

There is no dependency between separate trial balances. No control is exercised between the parent and child nodes.

Series

Trial balance subreports for consecutive non-overlapping periods, such as monthly or quarterly trial balances.

Image Added

Notifications

In the series subreport type, the parent trial balance controls the following:

 1. The Closing balance of one period corresponds to the Opening balance of the subsequent period or there is a missing sum in a given period. The notification is displayed over the account's code and name.
 2. The opening balance of the first trial balance corresponds to the opening balance of the parent. The notification is displayed in the Opening balance' cells.
 3. The sum of the child trial balances' Turnovers is equal to the parent Turnovers. The notification is displayed in the Turnovers' cells.
 4. The Closing balance of the last trial balance is equal to the Closing balance of the parent. The notification is displayed in the Closing balance' cells.
Note
Controls 1-3 are valid only for the six-column trial balance representation format. Engagement trial balance format is set in the Accounting settings section.

Consolidate

Parent trial balance values are calculated as:

 • Opening balance = Opening balance of the first trial balance
 • Turnovers = sums of the Turnovers of all trial balances
 • Closing balance = the Closing balance of the last trial balance
Note
In one-column trial balance representation format, you can transfer only the Closing balance of the last trial balance. Engagement trial balance format is set in the Accounting settings section.

Application example

Analysis of changes in Turnovers of a selected account over predefined periods. For a graphic presentation of these changes, select an account and open the Chart tab.

Image Added

Subset

The parent trial balance is formed from its child trial balances.

Image Added

Notifications

Control is performed in the parent trial balance so that the parent trial balance values are equal to the sum of its child trial balances.

Consolidate

Parent trial balance values are calculated as a sum of the child trial balance values.

Application examples

 • Statement consolidation (used in combination with eliminations)
 • Trial balance consolidation for different activities in the budget sector

Circle charts are used for graphic presentation:

Image Added

Accumulative

Each subsequent child trial balance incorporates the previous one, i.e., they share one and the same Opening balance.

Image Added

Notifications

In the accumulative subreport type, the parent trial balance controls the following:

 1. The Opening balance of the first trial balance corresponds to the Opening balance of the parent. The notification is displayed in the Opening balance' cells.
 2. Turnovers and Closing balance of the last trial balance is equal to the Turnovers and Closing balance of the parent. The notification is displayed in the Closing balance' cells.

Note
In the one-column trial balance representation format, the Closing balance control is applicable. Engagement trial balance format is set in the Accounting settings section.

Consolidate

Parent trial balance values are calculated as:

 • Opening balance = Opening balance of the first trial balance
 • Turnovers and Closing balance = Turnovers and Closing balance of the last trial balance

Note
In one column trial balance representation format, you can transfer only the Closing balance of the last trial balance. Engagement trial balance format is set in the Accounting settings section.

Application examples

An application example is the intermediate audit, before the end of the audit period. In this case, for trial balance values are entered those of the intermediate and the entire period.

Combining different subreport types

The program allows its users to combine different subreport types.

For example: an intermediate audit setup, with an analysis of the company's activity during the year.

Image Added

Consolidate

During consolidation, the trial balance is formed on the basis of its child trial balances, depending on the selected subreport type.

Image Added

You can choose which data to be transferred from the child trial balances:

 • Initial TB - takes Initial trial balance as output data
 • Initial TB and Misstatements - takes Initial trial balance as output data and copies all misstatements entered in the child trial balances
 • Adjusted TB - takes Adjusted trial balance as output data
 • Adjusted TB and Reclassifications - takes Adjusted trial balance and copies all reclassifications entered in the child trial balances
 • Final TB - takes Final trial balance as output data
 • Final TB with Eliminations - takes Final trial balance as output data and applies all eliminations entered in the child trial balances
Sv translation
languagebg_BG

Table of Contents

AuditDesktop дава възможност да се добавят множество Начални оборотни ведомости, организирани йерархично.

Image Added

От лентата с инструментите можете да извършвате Image AddedИмпортиране и Image AddedРедакция на оборотните ведомости по същия начин, както в раздела Оборотна ведомост. Другите достъпни действия са:

Групите от оборотни ведомости могат да се използват за различни цели в зависимост от техния вид.

Видове подчинени оборотни ведомости

Видът подчинена оборотна ведомост се задава на родителския възел; той указва каква е зависимостта на дъщерните възли. От зададения вид зависи поведението на функциите "Обобщаване" и "Предупреждаване". Самите предупреждения стават чрез промяна на цвета на стройността в родителската оборотна ведомост. При позициониране на курсора на мишката върху съответната клетка се показва информация за причината за предупреждението.

AuditDesktop поддържа следните видове подчинени оборотни ведомости:

 • Без зависимост
 • Серия
 • Подмножество
 • С натрупване

Без зависимост

Няма зависимост между отделните оборотни ведомости. Не се извършва и никакъв контрол между родителския възел и дъщерните възли.

Серия

При вид Серия се има предвид, че подчинените оборотни ведомости са за последователни непрепокриващи се периоди, например, месечни или тримесечни оборотни ведомости.

Image Added

Предупреждения

При този вид в родителската оборотна ведомост се контролира:

 1. Съответствието между Крайно салдо в един период с Начално салдо на следващия или дали липсва сума в даден период. Предупреждението се извежда върху кода и името на сметката.
 2. Началното салдо на първата оборотна ведомост да съответства с Началното салдо на родителската. Предупреждението се извежда в клетките за Начално салдо.
 3. Сумата от Оборотите на дъщерните оборотни ведомости да е равна на Оборотите на родителската. Предупреждението се извежда в клетките за Обороти.
 4. Крайното салдо на последната оборотна ведомост да е равно на Крайното салдо на родителската. Предупреждението се извежда в клетките за Крайно салдо.

Note
Контролите от 1 до 3 са валидни само за зададен тип на счетоводна настройка в ангажимента шестколонна оборотна ведомост.

Обобщаване

Салдата на родителската оборотната ведомост се получават като:

 • Начално салдо = Начално салдо на първата оборотна ведомост
 • Обороти = сумите от Оборотите на всички оборотни ведомости
 • Крайно салдо = Крайното салдо на последната оборотна ведомост

Note
При счетоводна настройка в ангажимента едноколонна оборотна ведомост е приложимо прехвърлянето само на Крайно салдо на последната оборотна ведомост.

Примерно приложение

Анализ на изменението на Оборотите през въведените периоди на избрана сметка. За графично изобразяване на измененията, изберете сметка и отворете раздел Диаграма.

Image Added

Подмножество

При този вид се има предвид, че родителската оборотна ведомост се формира от дъщерните оборотни ведомости.

Image Added

Предупреждения

При този вид в родителската оборотна ведомост се контролира салдата на родителската оборотна ведомост да са равни на сумата от дъщерните оборотни ведомости.

Обобщаване

Салдата на родителската оборотната ведомост се получават като сума на салдата на дъщерните оборотни ведомости.

Примерни приложения

 • Консолидация на отчети (чрез използване в комбинация с елиминации)
 • Обобщаване на оборотни ведомости за отделните дейности в бюджетния сектор

За графично изобразяване се използват кръгови диаграми:

Image Added

С натрупване

При този вид подотчет се има предвид, че всяка следваща дъщерна оборотна ведомост включва и предходната - т.е., имат едно и също начално салдо.

Image Added

Предупреждения

При този вид в родителската оборотна ведомост се контролира:

 1. Началното салдо на първата оборотна ведомост да съответства с Началното салдо на родителската. Предупреждението се извежда в клетките за Начално салдо.
 2. Оборотите и Крайното салдо на последната оборотна ведомост да е равна на Оборотите и Крайното салдо на родителската. Предупреждението се извежда в клетките за Крайно салдо.

Note
При счетоводна настройка в ангажимента едноколонна оборотна ведомост е приложим контролът за Крайно салдо.

Обобщаване

Салдата на родителската оборотната ведомост се получават като:

 • Начално салдо = Начално салдо на първата оборотна ведомост
 • Обороти и Крайно салдо = Обороти и Крайното салдо на последната оборотна ведомост

Note
При счетоводна настройка в ангажимента едноколонна оборотна ведомост е приложимо прехвърлянето само на Крайно салдо на последната оборотна ведомост.

Примерно приложение

Примерно приложение е междинната проверка, преди да е приключил одитният период. В този случай, като оборотни ведомости се въвеждат оборотните ведомости за междинния и за целия период.

Комбиниране на различни видове оборотни ведомости

Възможно е да се комбинират различни видове оборотни ведомости.

Например: настройка за междинна проверка с анализ на дейността на фирмата през годината.

Image Added

Обобщаване

При обобщаване, избраната оборотна ведомост се формира от дъщерните оборотни ведомости в зависимост от нейния избран вид подотчет.

Image Added

При обобщаването е възможно да се избере какви данни да бъдат прехвърлени от дъщерните оборотни ведомости:

 • Начална ОВ - взема като изходни данни Началната оборотна ведомост
 • Начална ОВ и Отклонения - взема като изходни данни Началната оборотна ведомост и копира всички отклонения, въведени към дъщерните оборотни ведомости
 • Коригирана ОВ - взема като изходни данни Коригираната оборотна ведомост
 • Коригирана ОВ и Рекласификации - взема като изходни данни Коригираната оборотна ведомост и копира всички рекласификации, въведени към дъщерните оборотни ведомости
 • Окончателна ОВ - взема като изходни данни Окончателната оборотна ведомост
 • Окончателна ОВ с Елиминации - взема като изходни данни Окончателната оборотна ведомост и копира всички елиминации, въведени към дъщерните оборотни ведомости