Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

Номенклатурата Статии от Финансови отчети показва сумите от Оборотните ведомости, групирани в статии, но без да показва индивидуалните сметки.

За да достъпите прозореца Статии от ФО, отворете раздел Отчети и натиснете бутона Статии от ФО. Изгледът на прозореца варира, в зависимост от това дали сте избрали да работите с едноколонна или шестколонна Оборотна ведомост.


Разделът Потвърдени корекции показва всички потвърдени корекции (ако има такива), направени към избрана сметка. Полето Бележка показва бележките, добавени към съответната корекция.

Лентата с инструменти ви дава възможност да извършвате От бутоните се извършват следните действия:

 • Импортиране - импортиране на Оборотна ведомост. Можете да импортирате три вида Оборотна ведомост: Предходна, Начална, Контролна.
 • Редакция - редакция на сумите на Оборотна ведомост. Можете да редактирате три вида Оборотна ведомост: Предходна, Начална, Контролна.
 • Сметкоплан - отваря се прозорец прозорецът за редакция на Сметкоплан
 • Печат - преглед и печат на бланки
 • Опресняване - презареждане и опресняване на данните

В долния ляв ъгъл на прозореца има два допълнителни бутона:

 • Превключва към дървовиден изглед
 • Променя шрифта на статиите от отчета и удебелява имената им
Sv translation
languageen

The Financial statement lines nomenclature displays the sums of the Trial balances, grouped into items but without showing the individual accounts.

To access the FS Lines window, open the Statements tab and click the FS Lines button. The view mode will vary depending on your selected Trial balance representation format: Trial balance with one or six columns.


The Posted adjustments section displays all posted adjustments (if any) made to the selected account. The Note section shows notes added to the respective adjustment.

The toolbar in the active window gives you the possibility to perform the Using the buttons you can do the following actions:

 • Import - import the Trial balance. You can import three Trial balance types: Previous, Initial, Control.
 • Edit - edit the trial Trial balance sums. You can edit three Trial balance types: Previous, Initial, Control.
 • Chart of accounts - open a the window for editing the Chart of accounts
 • Print - preview and print of templates
 • Refresh - reload and refresh data

Two There are two additional buttons are located at the bottom left corner of the active windowscreen:

 • Switch to a tree-like view mode
 • Change the font of statement items and make their names bold
Sv translation
languagees

La nomenclatura de las líneas de estado financiero muestra las sumas de los saldos de ensayo, agrupados en elementos pero sin mostrar las cuentas individuales.

Para acceder a la ventana de Líneas de FS , abra la ficha de declaraciones y haga clic en el botón Líneas de FS . El modo de vista variará dependiendo de su formato de representación de las Trial balance: balance de comprobación con una o seis columnas.


La sección de ajustes publicado muestra todos publicada los ajustes (si los hay) hizo la cuenta seleccionada. La sección de la Nota muestra notas agregados el ajuste respectivo.

La barra de herramientas de la ventana activa te da la posibilidad de realizar las siguientes acciones:

 • Importación -importar balance de comprobación. Usted puede importar tres tipos de balance de comprobación: anterior, inicial, Control.
 • Editar - editar las sumas del balance de comprobación. Usted puede editar tres tipos de balance de comprobación: anterior, inicial, Control.
 • Plan de cuentas - abrir una ventana para editar el plan de cuentas
 • Imprimir - vista previa e impresión de plantillas
 • Actualizar - volver a cargar y actualizar datos

Dos botones adicionales se encuentran en la esquina inferior izquierda de la ventana activa:

 • Cambiar a un modo de vista de árbol como
 • Cambiar la fuente de partidas de la cuenta y hacer sus nombres negrita