Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

EasyCheck AuditDesktop поддържа работа с финансов отчет Баланс. Той може да бъде генериран автоматично, посредством настройка в номенклатурата Statement of Financial Position Items или въведен ръчно въведен от потребителя. При използване на функцията за автоматично генериране, трябва предварително да бъдат попълнени кодовете и наименованията на статиите. При ръчно въвеждане, те могат да бъдат въведени в текущия екран, след което автоматично ще бъдат прехвърлени. Баланс на одитираното предприятие може да бъде въведен за текущия период, предходния и по-предходния. Това позволява да се направи бърз и лесен за употреба анализ на настъпилите промени.

За да достъпите прозореца Баланс, отворете раздел Отчети и натиснете бутона Баланс.

Раздел Начален

В този раздел се въвежда Начален баланс, предоставен от клиента в началото на ангажимента.

Лентата с инструменти ви дава възможност да извършвате Бутоните дават достъп до следните действия:

Раздел Окончателен

В този раздел Тук се въвежда Окончателен баланс на одитираното предприятие. Той може да бъде въведен ръчно или да се използва опцията Копиране от Начален отчет, която предоставя възможност за автоматично прехвърляне на салдата от колоните ''Период-1'', ''Период-2'' и ''Текущ период''. Може да се избере и опцията Калкулиране от Окончателна оборотна ведомост.

Лентата с инструменти ви дава възможност да извършвате Бутоните дават достъп до следните действия:

При използване на функцията копиране на ангажимент, EasyCheck  AuditDesktop автоматично ще прехвърли стойностите от раздел ''Окончателен'' в ''Период -1'', а тези от ''Период -1'' в колона ''Период -2''.

Sv translation
languageen

AuditDesktop supports work with Statement of financial position financial statement. It can be generated automatically in accordance with the Statement of financial position items nomenclature's settings or entered manually by the user. If you use the automatic generation, you must enter the Codes and Names of the items beforehand. When using the manual input, you can enter them in the current active window; they will be automatically transferred later on. The Statement of financial position of the audited entity can be entered for the current period, the previous period and the period before last. This allows for a quick and easy-to-use analysis of changes.

To access the Statement of financial position active window, open the Statements tab and click the Statement of financial position button.

Initial

In this section, the user enters the tab you can enter the Initial statement of financial position which the client provides at the beginning of the engagement.

The toolbar allows you to perform buttons give access to the following actions:

Final

In this section, the user enters the Here you can enter the Final statement of financial position of the audited entity. This can be done manually, transferred from the Initial or calculated by using the data from the Final trial balance.

The toolbar allows you to perform buttons give access to the following actions:

When using the copy engagement function, AuditDesktop will automatically transfer values from the ''Final'' section to ''Period -1'', and those from ''Period -1'' to ''Period -2'' column.

 

Sv translation
languagees

AuditDesktop soporta trabajar con Estados financieros Estado de situación financiera . Pueden ser generado automáticamente según la configuración de la nomenclatura de la declaración de los artículos de la posición financiera o introducido manualmente por el usuario. Si utilizas la generación automática, debe introducir los códigos y nombres de los elementos previamente. Cuando utilice el entrada manual, puede entrar en la corriente activa ventana; serán automáticamente trasladados más tarde. La declaración de situación financiera de la entidad auditada puede introducirse para el actual período, el período anterior y el período antes de último. Esto permite un análisis rápido y fácil de usar de los cambios.

Para acceder a la ventana activa del Estado de posición financiera , abrir la pestaña de declaraciones y haga clic en el botón de declaración de situación financiera.

Inicial

En esta sección, el usuario entra en la declaración inicial de situación financiera que el cliente proporciona al principio de la contratación.

La barra de herramientas le permite realizar las siguientes acciones:

Final

En esta sección, el usuario entra en la Declaración Final de la situación financiera de la entidad auditada. Esto puede ser hecho manualmente, transferido de la inicial o calcula usando los datos del balance Final.

La barra de herramientas le permite realizar las siguientes acciones:

Al utilizar la función de copia de contrato , AuditDesktop se transferirá automáticamente valores de la sección '' Final'' al '' período -1 '' y de '' período -1 '' columna '' período -2 ''.