Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

 За да достъпите Извадки, изберете един от следните начини:

 • Отворете раздел Отчети → Натиснете Дневник на операциите → Натиснете бутона Извадки
 • Отворете раздел Отчети → Натиснете бутона Документи → Натиснете бутона Извадки


Note

Можете да изготвите и запазите неограничен брой извадки, като използвате входни данни от една и съща популация от данни.

 EasyCheck  AuditDesktop поддържа работа със следните видове извадки:

Натиснете бутона за редакция, за да въведете името на извадката, и изберете желания вид извадка от падащото меню. Натиснете бутона Извадка

Параметрите за различните типове извадки са различни. След като сте избрали конкретен изберете вид извадка, разгледайте наличните параметри и ги въведете.

Натиснете бутона Генериране на извадка. Програмата ще селектира записите, които отговарят на предварително дефинираните критерии, заложени в диалоговия прозорец Параметри на извадката.


Програмата показва следната информация:

 • Записи, които са попаднали в извадката. Отбелязани в син цвят.
 • Записи, които са проверени. Отбелязани в зелен цвят.
 • Записи, в които програмата е открила нередности. Отбелязани в червен цвят.

Полето В полето Бележки дава възможност можете да се въведе въведете коментар към всеки запис от извадката.

Ако желаете искате да селектирате маркирате всички записи, които са попаднали в текущата извадка, маркирайте сложете отметка в опцията Тrue във филтъра на първата колона от таблицата.

Бутонът Печат ви дава възможност да разпечатате данните върху бланки.

За да запишете готовата извадка, натиснете бутона Запис.

Sv translation
languageen

The Samples panel can be accessed in one of the following ways:

 • Open the Statements tab → Click Transaction log → Click the Samples button
 • Open the Statements tab → Click Documents/VAT Logs → Click the Samples buttonNote
titleNote
You can generate and save an unlimited number of samples, using input data from one and the same data population.

AuditDesktop supports the following types of samples:

Click the Edit record button to enter the sample's name and select the desired sample type from the drop-down menu. Click Sample.

There are different parameters for different types of samples. Once you have selected select a specific sample type, you can view and enter its parameters.

Click the Create sample button. The program will make a selection of the records which meet the predefined criteria that you have set in the Parameters active window.

 The program will display the following information:

 • Records which are part of the sample. Marked in blue.
 • Records which are checked. Marked in green.
 • Records in which the program has found irregularities. Marked in red.

The In the Notes field gives an opportunity to you can add notes to every sample record.

If you want to select all records that are part of the current sample, mark the True option in the filter of the first column.

The Image ModifiedPrint button allows enables you to print the generated sample data on templates.

Once your sample is ready, click Save.

...