Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

EasyCheck поддържа AuditDesktop поддържа номенклатура Клиенти, която се използва при създаване на ангажименти и отчитане на работни карти. За да достъпите номенклатурата, отворете раздел Начало и натиснете бутона Клиенти.

По подразбиране, в лявата част на прозореца се показват групите клиенти. При избор на група, в дясната част се показва списък с всички клиенти от избраната група.

За всеки клиент е достъпно контекстно меню, което се активира отваря като щракнете с десен на мишката върху клиента.

Работата с номенклатурата се извършва чрез бутоните:

 • Добавяне - отваря прозорец за добавяне на нов клиент
 • Редакция - отваря прозорец за редакция на данните на клиента
 • Изтриване - изтрива избрания клиент
 • Печат - отваря прозореца прозорец за избор и печат на бланки с данни от избрани/маркирани или всички клиенти
 • Изпращане на писма - отваря прозорец за изпращане на писма до избраните клиенти с възможност за използване на шаблонни съобщения
 • Редакция като списък - отваря прозорец за групова обработка на клиентите. Подходящ е при импортиране на номенклатура с клиенти.

Смяната на йерархичноста на клиента (определяне на подразделенията) става чрез щракване и задържане с левия бутон на мишката върху индикатора на желания запис и преместването му върху родителския.

Note

В зависимост от вашия лиценз, може да се наложи да регистрирате вашите клиенти, преди да имате възможността да използвате данните им.

Групи клиенти

Клиентите могат да бъдат организирани в йерархични групи. Нови групи могат да се добавят по стандартния начин за таблиците за редакция на данни, а йерархията се сменя чрез щракване с мишката върху индикатора на записа и влачене до желаната позиция.

Бутони за филтриране и визуализация

В долната част на прозореца се намират следните бутони:

 • - активира или деактивира йерархичния изглед на клиентите (клиент и неговите подразделения)
 • Групи - скрива или показва групите клиенти. Когато групите са скрити, се показва списъкът с всички клиенти от всички групи.
 • Активни - когато бутонът е активиран, се показват само активните клиенти
 • Изтегляне на всички - когато бутонът е активиран, при избор на активна група (или всички групи) се изтеглят всички записи от сървъра наведнъж. Ако бутонът е неактивен, се изтеглят само визуализираните клиенти, поетапно при превъртане на списъка.
 • Детайли - показва или скрива детайли на активния клиент
Sv translation
languageen

AuditDesktop supports a Clients nomenclature that is used when creating engagements or reporting timesheets. To access the nomenclature, open the Home tab and click Clients.

By default, the groups of clients are displayed on the left side of the main window. When you select a group, a list of all its clients will appear on the right.

A context menu is available for each client. To open it, right click with the mouse on the selected client.

These buttons assist your work with the nomenclature:

 • Add - opens a window for adding a new client's record
 • Edit - opens a window for editing an already existing client's data
 • Delete - deletes the selected client
 • Print - opens a window for printing templates with the selected /or all clients' data
 • Send email - opens a window for sending messages to selected clients. Message templates are also available.
 • Edit as list - opens a window for group client work. It is most suitable to use when you import a client nomenclature.

If you wish to change a client's hierarchy (determine the subsidiaries), left click on the index of the desired record, hold it and move it over the parent element.

Groups of clients

Clients can be organised into hierarchical groups. New groups can be added by using the standard method for editing data grids. To change hierarchy, click the index of the record and drag it with the mouse.

Filter and visualisation buttons

At the bottom of the window are located the following buttons:

 • - activates or deactivates the hierarchical view of clients (client and their subsidiaries)
 • Groups - shows or hides groups of clients. When the groups are hidden, the list of all clients, of all groups, is shown.
 • Active - when the button is active, only the active clients are displayed
 • Fetch all - when selecting an active group (or all groups), all records are loaded from the server at the same time. If the option is not activated, only the visible clients will be visualised, in stages, when scrolling down the list
 • Details - displays or hides the active client's details

...