Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

За да достъпите екрана Екранът за въвеждане на Статии от отчет за доходите , изберете един от следните начиниможе да бъде достъпен по два начина:

 • Отворете раздел Одит → Натиснете бутона Редакция на одита → Отворете системния елемент Статии от отчет за доходите
 • Отворете раздел Отчети → Натиснете бутона Отчет за доходите → Натиснете бутона Номенклатура


Статии

Полетата за попълване са:

 • Име - наименование на статията
 • Код - код на статията, използва се използван при изчисление на Финансови показатели и Ключови числа за избор на същественост
 • Изчисление на стойност - избира се начинътметодът, по който да бъде изчислена стойността на статията. При всяка една от настройките се добавя зададеното като коригираща стойност при въвеждане на данните в Отчет за доходите. Валидните стойности са:
  • Без изчисление - използва се само коригиращата стойност
  • Дъщерни статии - използва се сумата от всички дъщерни статии
  • Формула - използва се настроената формула
  • Формула и дъщерни статии - използва се сумата от дъщерните статии и получената стойност от описаната формула
 • Стойности - избира се кога да се използва калкулираната стойност:
  • Само отрицателни стойности - получената сума се използва само ако е отрицателна, в противен случай се показва 0
  • Всички стойности - използват се всички изчислени стойности, независимо от знака
  • Само положителни стойности - получената сума се използва само ако е положителна, в противен случай се показва 0
 • - пореден номер, указващ реда на статиите. Номерацията се актуализира при всяко записване на настройката.

Формули за изчисление

Разделът се попълва, когато конкретната статия бива изчислена по формула. Възможните колони за попълване са:

 • +/- колоната се попълва в зависимост от това, дали получената сума за реда ще се добави или извади при изчислението на стойността на статията
 • Вид филтър - указва как да бъдат взети данните за изчислението:
  • Избрана статия - избира всички сметки, които са с избрана текущата статия при настройка на съответствията в сметкоплана
  • Номер на сметка - избира конкретни сметки, в зависимост от настройката в колоните Оператор и Стойност на филтъра
  • Код на статия - избира по код статии от отчета, чиито сметки ще вземе при изчислението
  • Код на статия от ФО - избира по код статии от финансови отчети, чиито сметки ще вземе при изчислението.
  • Въведена стойност на статия - само ръчно въведените стойности в колоната Добавяне към калкулираната при редакция на отчета
 • Оператор - въвежда се условието, при което да се изпълнява формулата за изчисление: Равна, Не е равно, Е като, Не е като
 • Стойност на филтъра - попълва се стойността, която да се използва при прилагането на оператора. При използване на оператора Като, може да се използва символа % като маска за произволни символи:

Например: 10% ще означава всичко, започващо с 10

 • Стойност - избира се желаната колона от Оборотна ведомост

Импортиране и експортиране

EasyCheck дава AuditDesktop дава възможност за пренасяне на настройката на статиите от един ангажимент в друг, като данните се записват във формат XML. За целта, използвайте бутоните Импортиране и Експортиране.

При зареждане на нови настройки, ако програмата открие в старите настройки статия със съвпадащ Код, тя ще я актуализира спрямо новите настройки (Име, Местоположение, Формули) като същевременно запази всички връзки към нея (Същественост, Рискове, Контролни действия, Зависимости и др.).

Note
Не намерените в новите настройки статии биват премествани на края на списъка като дъщерни на служебно създадена статия Не намерени статии. Изтриването им се оставя на потребителя.

Подреждане на статиите

За да подредите или пренаредите статиите, използвайте мишката и следвайте стъпките:

 1. Изберете записа чрез щракване Щракнете в индикатора на таблицата;, за да изберете записа.
 2. Завлачете записа до желаната позиция, като държите натиснат бутона на мишката;.
 3. При достигане на желаната позицияпозицията, пуснете бутона на мишката.

За да направите промени в йерархията на статиите, преместете курсора на мишката наляво или надясно, в зависимост от това дали преместваната статия ще бъде съседен или дъщерен елемент.

Note

За да добавите нова статия, натиснете бутона Редакция на запис, намиращ се в панела за навигиране.


Sv translation
languageen

To access the The window where Income statement items are entered , you can do one of the followingcan be accessed in two ways:

 • Open the Audit tab → Click the Audit approach button → Open the Income statement items system element
 • Open the Statements tab → Click the Income statement button → Click the Nomenclature button

Items

 • Name - the name of the item
 • Code - the code of the item which is used for the calculation of Financial indicators and Materiality indicators
 • Value calculation - the model by which the item value will be calculated. When calculating the item value, the program always adds the corrections which were entered in the Income statement. The valid values are:
  • No calculation - only the corrected value is used
  • Child items - the sum of all child items is used
  • Formula - the formula which was set up is used
  • Formula and child items - the sum of the child items and the value of the selected formula is used
 • Values - specify specifies when to display the calculated value:
  • Only negative values - only the negative value is used. If the calculated value is positive, it will be displayed as 0.
  • All values - all values will be displayed, regardless of their sign
  • Only positive values - only the positive value is used. If the calculated value is negative, it will be displayed as 0.
 • № - the serial number indicating the order of the items. Every time you save the setting, the numbering will be updated.

Calculation Formulas

This section is filled in when a selected item is calculated by a formula. The available columns are:

 • +/- column is filled in depending on whether the sum received for the row will be added or subtracted when calculating the item value
 • Filter type - specify specifies how to apply the calculation data
  • Selected item - select selects all accounts associated with the item (when mappings are set up in the Chart of accounts)
  • Account code - select selects specific accounts, depending on the settings in the Operator and Filter value columns
  • Item code - select selects Income statement items, whose accounts will be used during calculation, by their code
  • FS item code - select selects Financial statement items, whose accounts will be used during calculation, by their code
  • Entered item value - only manually added values in the Add to calculated value column when editing income statement
 • Operator -define defines under what condition the calculation formula will be applied: Equal, Not equal, Is like, Not like
 • Filter value - enter the value that will be used when the Operator is applied. When the Is like operator is used, the symbol % can be used as a wildcard character for random symbols.

For example: 10% will mean everything that begins with 10

 • Value - select the column in the Trial balance

Import and Export

AuditDesktop enables you to transfer item settings from one audit engagement to another. The data is saved in an XML format. To do so, use the Import and Export buttons.

When loading new settings, if the program finds an old item whose Code is identical to some of the new ones, it will update this item in accordance with the new settings (Name, Location, Formulas), but at the same time, the program will preserve all its connections (Materiality, Risks, Control activities, Dependencies, etc.).

Note
titleNote
Items not found in the new settings are transferred at the end of the list as child items to the Not found item created by the program. Their deletion is left to the user.

Item Arrangement

To arrange or reorder items, perform the steps:

 1. Select the record by clicking Click on the table's indicator ;to select the record.
 2. Hold the mouse button pressed down and drag the selected record to the desired position;.
 3. When you reach the desired position, release the mouse button.

To make changes in the hierarchy of elements, move the cursor to the right or to the left, depending on whether the item that you are moving will be a neighbour or a child element.

Note
titleNote
To insert a new item, click the Insert record button located in the data navigation bar.


Sv translation
languagees

Para acceder a la ventana donde se introducen elementos de declaración de ingresos, puede hacer uno de los siguientes:

 • Abierta la Auditoría ficha → haga clic en el botón de enfoque auditoría → abrir el elemento del sistema de partidas de la cuenta de ingresos
 • &Abrir la ;declaraciones ficha → haga clic en el botón de declaración de ingresos → haga clic en el botón de nomenclatura

Artículos

 • Nombre - el nombre del elemento
 • Código - el código del elemento que se utiliza para el cálculo de indicadores financieros y materialidad
 • Cálculo del valor - el modelo por el cual se calculará el valor del elemento. Al calcular el valor del elemento, el programa agrega siempre las correcciones que se hayan en la cuenta de resultados. Los valores válidos son:
  • Ningún cálculo - sólo el valor corregido se utiliza
  • Se utiliza elementos secundarios - la suma de todos los elementos hijo
  • Fórmula - la fórmula que se utiliza
  • Elementos de la fórmula y el niño - la suma de los elementos secundarios y el valor de la fórmula seleccionada se utiliza
 • Valores - especificar Cuándo se debe mostrar el valor calculado:
  • Se utiliza sólo valores negativos - sólo el valor negativo. Si el valor calculado es positivo, se mostrará como 0.
  • Todos los valores - se mostrará todos los valores, independientemente de su signo
  • Se utiliza sólo valores positivos - sólo el valor positivo. Si el valor calculado es negativo, se mostrará como 0.
 • & - El número de serie que indica el orden de los elementos. Cada vez que se guarda la configuración, la numeración se actualizará.

Fórmulas de cálculo

Esta sección se rellena cuando un elemento seleccionado se calcula mediante una fórmula. Las columnas disponibles:

 • +- columna se llena dependiendo de si la cantidad para la fila se añade o resta al calcular el valor del elemento
 • Tipo de filtro - especificar cómo aplicar los datos de cálculo
  • Elemento seleccionado - Seleccione todas las cuentas asociadas con el tema (cuando las asignaciones se establecen en el plan de cuentas)
  • Código de cuenta - seleccionadas cuentas específicas, dependiendo de los ajustes en las columnas operador y valor del filtro
  • Código del artículo - seleccionarlos partidas de la cuenta de ingresos, cuyas cuentas se utilizarán en el cálculo, por su código
  • Código del artículo FS - seleccionar partidas de la cuenta financiera, cuyas cuentas se utilizarán en el cálculo, por su código
  • Valor de entrada - solamente manualmente valores añadidos en la columna Agregar al valor calculado al editar la cuenta de resultados
 • Operador - definir bajo qué condiciones se aplicará la fórmula de cálculo: igual, no igual, es como, no como
 • Valor de filtro , escriba el valor que se utilizará cuando se aplica el operador . Cuando se utiliza el operador es como , el símbolo % puede utilizarse como un carácter comodín, símbolos al azar

Por ejemplo: 10% significará todo lo que comienza con 10

 • Valor - seleccione la columna del balance general

Importación y exportación

AuditDesktop le permite transferir artículo configuración de la contratación de una auditoría a otra. Los datos se guardan en formato XML . Para ello, utilice el importación y exportaciones botones.

Al cargar los nuevos ajustes, si el programa encuentra un antiguo elemento cuyo código es idéntico de algunos de los nuevos, se actualizará este artículo con arreglo a la nueva configuración (nombre, Ubicación, fórmulas), pero al mismo tiempo, la Programa conservará todas sus conexiones (materialidad, riesgos, actividades de Control, dependencias, etcetera.).

Note
titleNota
Artículos no encontrados en la nueva configuración se transfieren al final de la lista como elementos secundarios al elemento no encontrado creado por el programa. Su supresión se deja al usuario.

Artículo acuerdo

Para organizar o reordenar elementos, siga los pasos:

 1. Seleccione el registro haciendo clic en el indicador de la tabla;
 2. Mantenga presionado el botón del ratón y arrastre el registro seleccionado en la posición deseada;
 3. Al llegar a la posición deseada, suelte el botón del ratón.

Para realizar cambios en la jerarquía de elementos, mover el cursor a la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de si el elemento que mueve será un vecino o un elemento secundario.

Note
titleNota
Para insertar un nuevo elemento, haga clic en el botón Insertar registro ubicado en la barra de navegación de datos.