Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

EasyCheck AuditDesktop поддържа номенклатура Дейности, която служителите могат да използват когато избират вид дейност при въвеждане на Timesheets. За да достъпите номенклатурата, отворете раздел Настройки и натиснете бутона Дейности.

Тук се въвеждат всички необходими за използване дейности, като за всеки вид дейност може да се въведе код и наименование в колоните Код и Дейност.

За всяка въведена дейност са достъпни следните параметри:

 • Цена - единична цена на извършваната услуга за 1ч.
 • Минимално количество - минимално количество в минути, което ще бъде отчетено при въвеждането на запис в работната карта
 • Закръгляне на количествата - закръгляне на времето в минути при отчитането на време
 • Формиране на цената:
  • Без цена - не се изчислява стойност
  • От количеството - изчислява се като вложеното време в часове се умножава по единичната цена
  • Твърда тарифа - стойността е равна на единичната цена еднократно, независимо от вложеното време
 • Използване при планиране - дейността може да бъде използвана при изготвяне на Стратегически и Годишен план

В полето Описание въведете кратко описание на избраната дейност (незадължително).

...