Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

EasyCheck AuditDesktop поддържа номенклатура Длъжности, която се използва при определяне на датите за назначаване и освобождаване на служителите. От своя страна, тези дати се използват в:

  • Определяне на екипа на ангажимента - за разграничаване на напусналите от активните служители
  • Стратегическо и Годишно планиране - за определяне на наличните човешки ресурси
  • Обща справка Човешки ресурси

За да достъпите номенклатурата, отворете раздел Настройки и натиснете бутона Длъжности.

Note
Минималната необходима информация за въвеждането на една длъжност е името.

Данните в секция Разпределение на други часове влияят върху определянето на ефективен фонд работно време, използван в Стратегическо и Годишно планиране.

Колоните са:

  • Непланирани - непредвидени отсъствия
  • Обучение - семинари и вътрешно фирмени обучения
  • Болест и непланирани отсъствия - отсъствия по болест и други предвидени от закона
  • Друго - други дейности, касаещи прякото участие в ангажименти. Пример: консултант, който работи на половин работен ден, или партньор, който има и ръководни функции.

В колона Ефективно време се получава като резултат времето в %, през което служителят може да бъде използван, при определяне на наличните човешки ресурси.

...