Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Published by Scroll Versions from this space and version 2.3
Sv translation
languagebg_BG

За да достъпите В прозореца Служители , отворете раздел Настройки и натиснете бутона Служители. Тук се управляват всички потребители на системата, заедно с техните базови нива на достъп. Също така, тук Тук се въвеждат и всички служители на фирмата, които няма да ползват системата, но които ще бъдат използвани при определяне на наличните човешки ресурси по време на Стратегическото и Годишно планиране.

За да достъпите номенклатурата, отворете раздел Настройки и натиснете бутона Служители.

Програмата показва всеки служител като Назначен или Не назначен. Управлението на списъка със служители става чрез от бутоните:

 • Нов - отваря прозореца за добавяне на служител
 • Редакция - отваря прозореца за редакция на служител
 • Изтриване - изтрива избрания служител. Можете да изтриете служител, само ако той не участва в записи в ангажименти, работни карти и др.
 • Опресняване - презарежда данните на служителите

В долната част на основния екран екрана се извежда детайлна информация за избрания служител, организирана в следните раздели:

 • Офиси - представител на кой одиторски офис е служителят. Може да се използва при определяне на данните, които служителят ще вижда в работните карти.
 • Планирани отсъствия - показва хронология на планираните отсъствия на избрания служител. Използва се в Планиране.
 • Одитор/Сътрудник - показва допълнителна информация на служителя, използвана в ангажиментите
 • Потребителски достъпи - от в този раздел се управляват потребителите на системата. Разделът е видим само за системния администратор на базата от данни SYSDBA.
 • Дневник на връзките - показва дневник с броя влизания в системата и продължителността на сесиите
Note

Достъпът до този прозорец се контролира от потребителски достъп ЧР: Редакция на служители


Sv translation
languageen

To access In the Employees window , open the Settings tab and click the Employees button. Here you can manage all system users are managed, together with their levels of user permissions. In addition, you You can also enter all company employees who will not be using the system, but who will themselves be taken into account when calculating the available human resources during Strategic and Annual planning.

To access the nomenclature, open the Settings tab and click the Employees button.

The program displays all employees as either Employed or Not employed.You can To manage the list of employees through these use the buttons:

 • New - opens open a window for adding an employee
 •  Edit - opens open a window for editing a selected employee
 • Delete - delete the selected employee. Employees can be deleted only if they do not participate in engagements, timesheets, etc.
 • Refresh - reloads employees' data
Detailed information about a selected employee is displayed
 • reload employee data

The tabs at the bottom part of the main screen. It is organised into the following tabswindow display detailed information about each employee:

 • Job positions - displays chronologically the all job positions held by the employee shown in a chronological way. It is used in Planning and organising the list of employees when selecting a team for an engagement.
 • Offices - displays the auditor's office that the employee represents. It can be used when determining what data the employee can see in the timesheets.
 • Planned leave - displays chronologically the planned leaves of absence of the selected employee shown in a chronological way. The data is used in Planning.
 • Auditor/Assistant - displays additional information about the employee. The data is used in engagements.
 • User accounts - here the system users are managed. It is visible only to the database system administrator SYSDBA
 • Connection log - displays a log of entries into the program and the duration of the activities.
Note
titleNote

Access to this window is controlled through user permission HR: Edit employees


Sv translation
languagees

Para acceder a la ventana de empleados , abra la ficha configuración y haga clic en el botón de empleados . Aquí se gestionan todos los usuarios del sistema, junto con sus niveles de permisos de usuario. Además, puede ingresar a todos los empleados de la empresa que no va a utilizar el sistema, pero que ellos mismos se tomarán en cuenta en el cálculo de los recursos humanos disponibles en planificación estratégica y anual.

El programa muestra a todos los empleados como empleada o empleado no. Puede administrar la lista de empleados a través de estos botones:

 • Nuevo : abre una ventana para Agregar un empleado
 • & Editar - abre una ventana para la edición de un empleado seleccionado
 • Eliminar - eliminar el empleado seleccionado. Empleados pueden ser eliminados sólo si no participan en las contrataciones, hojas, etcetera.
 • Actualizar - cargar datos de empleados

Toda la información sobre un empleado seleccionado se muestra en la parte inferior de la pantalla principal. Está estructurado en las siguientes fichas:

 • Puestos de trabajo - muestra cronológicamente los puestos de trabajo por el empleado. Se utiliza en la planificación y organización de la lista de empleados al seleccionar un equipo para un compromiso.
 • Oficinas - muestra la oficina del auditor que representa el empleado. Puede ser utilizado para determinar qué datos del empleado se puede ver en las horas.
 • Dejar prevista - muestra cronológicamente las hojas previstas de la ausencia del empleado seleccionado. Los datos se utilizan en la planificación.
 • Asistente de auditor - muestra información adicional sobre el empleado. Los datos se utilizan en contratos.
 • Cuentas de usuario - aquí el que se administran los usuarios del sistema . Es visible sólo para el administrador base de datos del sistema SYSDBA
 • Registro de conexión - muestra un registro de las entradas en el programa y la duración de las actividades.
Note
titleNota

&El acceso a esta ventana es controlado a través de; permiso de usuario del HR: editar empleados