Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Content imported from a Scroll Translations translation file.
Sv translation
languagebg_BG

За всяка една отметка може да дефинирате следните параметри:

 • Символ - графично представяне на отметката. Може да бъде използван всеки символ от кодовата таблица на използвания от програмата шрифт. Натиснете бутона "...", за да изберете желания символ или го въведете ръчно от клавиатурата (максимална дължина на полето: 3 символа)
 • Код - за бърз достъп при въвеждане от клавиатура (максимална дължина: 5 символа)
 • Описание - кратък текст относно значението на отметката
Sv translation
languageen

The Tickmarks nomenclature enables you to define tickmarks that can be used in the engagement's working papers. To access the nomenclature, open the Settings tab and click the Tickmarks button.

For each tickmark you can define the following parameters:

 • Symbol - a graphic representation of the tickmark. You can use any symbol from the Character map of the program font. Click the "..." button and select the symbol, or insert it manually via the keyboard (maximum length of three symbols)
 • Code - for a quick access during keyboard input (maximum length of five symbols)
 • Description - a short text describing the meaning of the tickmark
Sv translation
languagees

La nomenclatura de preparar le permite definir preparar que puede ser utilizado en de la contratación trabajos. Para acceder a la nomenclatura, abra la ficha configuración y haga clic en el botón preparar.

Image Added

Para cada tickmark puede definir los siguientes parámetros:

 • Símbolo - una representación gráfica de la tickmark. Puede usar cualquier símbolo del mapa de caracteres de la fuente del programa. Haga clic en el botón "..." y seleccione el símbolo o introduzca manualmente mediante el teclado (longitud máxima de tres símbolos)
 • Código - para un acceso rápido en teclado (longitud máxima de cinco símbolos)
 • Descripción - un breve texto describiendo el significado de la tickmark